Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich. W myśl nowych przepisów od 2018 r. fundacja programów pomocy dla rolnictwa FAPA traci funkcję jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

\"rolnictwo,

 

Celem ustawy  jest uporządkowanie oraz konsolidacja wydatkowania środków publicznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w części dotyczącej funkcjonowania Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na gruncie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich funkcję tzw. jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zwanej dalej „KSOW”, pełni instytucja zarządzająca, którą na podstawie art. 5 ustawy, jest minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Ustawa, w art. 55, zezwala ministrowi na upoważnienie innego podmiotu do pełnienia funkcji jednostki centralnej, w drodze rozporządzenia. W obecnym stanie prawnym katalog podmiotów, które minister może upoważnić do pełnienia funkcji jednostki centralnej, obejmuje dwa rodzaje podmiotów:

  1.  jednostki sektora finansów publicznych;
  2.  fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa.

Obecnie funkcję jednostki centralnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pełni fundacja, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa – Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, która została do tego upoważniona w drodze rozporządzenia ministra rolnictwa.

Przedłożona ustawa uchyla w ustawie przepis umożliwiający ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi upoważnienie fundacji, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, do pełnienia funkcji jednostki centralnej. Tym samym, z dniem wejścia w życie ustawy, utraci moc rozporządzenie z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. zadania jednostki centralnej będzie wykonywać albo instytucja zarządzająca (minister właściwy do spraw rozwoju wsi) albo jednostka sektora finansów publicznych, upoważniona do pełnienia funkcji jednostki centralnej na mocy rozporządzenia ministra, wydanego na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy.

Fundacja FAPA pełni funkcję jednostki centralnej do dnia 31 grudnia 2017 r.

Redakcja AgroNews, fot. Prezydent RP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here