Program ochrony zasobów genetycznych świn

Rolnicy posiadający stado świń rasy złotnicka biała lub pstra oraz rasy puławskiej, mogą ubiegać się  o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych w ramach pakietu „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” Programu rolnośrodowiskowego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 -wariant 7,4 „Zachowanie lokalnych ras świń”. Dotacja wypłacana  do jednej lochy objętej programem wynosi 570 zł.

Konieczność ochrony świń rasy złotnicka pstra i biała oraz rasy puławskiej wynika z:

 • niewielkiej liczebności populacji stwarzającej zagrożenie wyginięciem,
 • występowania u tych ras odmiennych cech fenotypowych i genetycznych,
 • występowania specyficznych genów, które u innych ras nie występują lub też występują  z małą częstością,
 • możliwości wykorzystania tych świń jako rasy matecznej w produkcji towarowej, w celu uzyskania tuczników o lepszych cechach jakościowych.

Celem programu jest zwiększenie liczebności populacji oraz utrzymanie jej na bezpiecznym poziomie, w celu uniknięcia efektu depresji inbredowej i umożliwienia prowadzenia selekcji z zachowaniem specyficznych dla rasy cech takich jak np. dobra jakość mięsa, wysoka płodność, troskliwość macierzyńska, genetyczna odporność  na niektóre choroby.

Wymagania ogólne ubiegania się o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej.

 • Posiadanie wpisu do ewidencji producentów.
 • Posiadanie działki rolnej o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha.
 • Zobowiązanie się do:
  • przestrzegania podstawowych wymagań w gospodarstwie rolnym
  • realizacji  5-cio letniego planu rolnośrodowiskowego, w tym zobowiązania w ramach zadeklarowanego pakietu.

Wymogi wariantu 7,4 „Zachowanie lokalnych ras świń”

 • Posiadanie świń jednej z ras chronionych, spełniających wymagania uczestnictwa w programie ochrony zasobów genetycznych danej rasy,  o liczebności co najmniej:
  • 10 loch rasy puławskiej lub
  • 8 loch rasy złotnickiej białej w stadzie podstawowym (ewentualnie 6 loch w stadach objętych programem przed 01.01.2006) lub
  • 8 loch rasy złotnickiej pstrej w stadzie podstawowym (ewentualnie 3 lochy w stadach objętych programem przed 01.01.2006).

Maksymalne liczebności podlegające dotacji to 70 loch stada podstawowego rasy puławskiej lub 100 loch rasy złotnickiej białej oraz złotnickiej pstrej.

 • Prowadzenie oceny wartości użytkowej zwierząt i dokumentacji hodowlanej w stadzie.
 • Wpis do księgi zwierząt hodowlanych danej rasy.
 • Realizacja programu hodowlanego ochrony zasobów genetycznych danej rasy.

Procedura ubiegania się o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej w ramach pakietu 7. „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”:

 • Hodowca/właściciel świń musi opracować plan rolnośrodowiskowy przy pomocy upoważnionego specjalisty z Ośrodka Doradztwa Rolniczego, z uwzględnieniem wymogów wariantu 7,4 „Zachowanie lokalnych ras świń”.
 • Hodowca/właściciel musi uzyskać Zaświadczenie o objęciu stada zwierząt ras lokalnych programem ochrony zasobów genetycznych, wydawane przez  Instytut Zootechniki PIB ul. Krakowska 1, 32-083 Balice.
 • Hodowca/właściciel musi złożyć w terminie 15 marca – 15 maja  wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowej, wraz z wymaganymi załącznikami (oryginał zaświadczenia wydawanego przez IZ-PIB), w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Procedura wystawiania przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

 • Zaświadczenia o objęciu stada zwierząt ras lokalnych programem ochrony zasobów genetycznych.
 • Warunki otrzymania Zaświadczenia:
  • Posiadanie zakwalifikowanych do programu ochrony zasobów genetycznych świń  spełniających wymagania uczestnictwa w programie ochrony danej rasy, objętych oceną wartości użytkowej i wpisanych do ksiąg zwierząt hodowlanych.
  • Zawarcie z podmiotem prowadzącym księgi (Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS – rasa puławska lub Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu – rasy złotnickie) umowy dotyczącej uczestnictwa w programie ochrony zasobów genetycznych danej rasy świń.

Data zawarcia umowy nie może być późniejsza niż 1 marzec roku, w którym hodowca wnioskuje o wydanie zaświadczenia.

Kwalifikacja zwierząt do uczestnictwa w programie jest dokonywana na podstawie wniosku hodowcy przez podmiot prowadzący księgi hodowlane. Są to :

 • dla  rasy  puławskiej – Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS – filia  w Lublinie, tel. 081/ 742 69 74
 • dla rasy złotnickiej – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, tel. 061 848 72 21. (prof. dr hab. Janusz Buczyński, dr inż. Karolina Szulc, dr inż. Piotr Luciński).

Prowadzący księgi hodowlane podpisują z Hodowcą/właścicielem stada świń umowę w imieniu Instytutu Zootechniki-PIB o uczestnictwie w programie ochrony zasobów genetycznych i przesyłają kopię podpisanej umowy do koordynatora IZ PIB na adres Instytutu Zootechniki-PIB, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice do 31 marca każdego roku

Anita Maj-Kałdońska

Źródło: RADA nr 10/2009, www.lodr-bratoszewice.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here