Program rolno-środowiskowo-klimatyczny w praktyce

Popularność poplonów z roku na rok wzrasta. Zachętą do ich uprawy są nie tylko dopłaty, ale również dbałość rolników o środowisko naturalne, zawartość próchnicy i strukturę gleby. Przy uprawie poplonów rolnik powinien przeanalizować dobór gatunków roślin do warunków glebowo-klimatycznych, okres zejścia przedplonu z pola, warunki uwilgotnienia gleby oraz długość okresu wegetacji roślin poplonowych.

Program rolno-środowiskowo-klimatyczny w praktyce
Program rolno-środowiskowo-klimatyczny w praktyce

Wśród najczęściej stosowanych poplonów rozróżniamy międzyplony ścierniskowe, deklarowane jako obszary proekologiczne we wnioskach o płatności bezpośrednie w celu spełnienia warunku zazielenienia (EFA). Mieszanka składająca się z minimum dwóch gatunków roślin powinna zostać wysiana od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia. Utrzymywana jest co najmniej do dnia 15 października albo przez okres co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki, jeżeli ten dzień został wskazany w oświadczeniu złożonym do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia jej wysiewu.

Rodzaje pakietów i kryteria

W kwestii poplonów, najczęściej używanym pakietem rolno-środowiskowo-klimatycznym jest pakiet: Ochrona gleb i wód, wariant: Międzyplony (zobowiązanie 2-letnie), gdzie podstawowym warunkiem jest siew roślin międzyplonowych w terminie do 15 września oraz zakaz wznawiania przed dniem 1 marca zabiegów agrotechnicznych, z wyjątkiem mulczowania. Kolejnym istotnym warunkiem programu jest stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum trzech gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominującej w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu. Dodatkowo rolnicy muszą przestrzegać zakazu stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż, nawożenia międzyplonu oraz stosowania pestycydów w międzyplonie.

W omawianych międzyplonach nie stosujemy także komunalnych osadów ściekowych, przeorujemy biomasę międzyplonu z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bez orkowym. Występuje zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin (w przypadku międzyplonu ozimego również form jarych). Dopuszczalne jest spasanie mieszanek roślin jarych jesienią, a wiosną mieszanek roślin ozimych lub mieszanek roślin ozimych i jarych, jeżeli doradca dopuści taką możliwość. Utrzymywanie okrywy ochronnej gleby wymaganej przepisami w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska na posiadanych przez rolnika gruntach ornych, na których nie jest realizowany ten wariant, w przypadku, gdy grunty te oraz grunty, na których jest realizowany ten wariant, znajdują się na obszarach zagrożonych erozją wodną, których wykaz jest określony w przepisach w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

Dość rozpowszechnionym pakietem jest: Rolnictwo zrównoważone (zobowiązanie 5-letnie), gdzie podstawowym warunkiem jest stosowanie na działce rolnej położonej na gruntach ornych w zmianowaniu minimum trzech grup upraw w ciągu 5 lat zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego. W jednym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, lecz nie później niż w czwartym roku realizacji tego zobowiązania, warunkiem jest stosowanie następującej praktyki dodatkowej – międzyplon (wysiewany w terminie do dnia 1 października, przy jednoczesnym zakazie wznawiania przed dniem 15 lutego zabiegów agrotechnicznych, z wyjątkiem mulczowania). Dodatkowo, przy realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, lecz nie później niż w czwartym roku realizacji tego zobowiązania, warunkiem jest stosowanie jednej z poniższych praktyk dodatkowych: międzyplon (wysiewany w terminie do dnia 1 października, przy jednoczesnym zakazie wznawiania z przed dniem 15 lutego zabiegów agrotechnicznych z wyjątkiem mulczowania), przyoranie słomy lub przyoranie obornika.

Kolejnymi podstawowymi wymogami omawianego pakietu są:

 1. Uprawianie na gruntach ornych jednej z następujących upraw:
  • upraw wymienionych w ustępie 1 załącznika numer 4 do rozporządzenia,
  • konopi włóknistych,
  • mieszanek zbożowych, z tym, że różne mieszanki nasion uznaje się za oddzielne uprawy,
  • mieszanek strączkowych, strączkowo-gorczycowych, strączkowo-słonecznikowych lub strączkowo-zbożowych, z tym, że różne mieszanki nasion uznaje się za oddzielne uprawy.Rośliny wieloletnie należy uprawiać przez okres nie dłuższy niż 3 lata w okresie objętym zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym.
 2. Zastosowanie w każdym roku na gruntach ornych gospodarstwa minimum czterech upraw w plonie głównym, przy czym udział:
  • uprawy, która zajmuje największą powierzchnię gruntów ornych w gospodarstwie nie może przekraczać 65% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie,
  • upraw zbóż nie może przekraczać 65% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie,
  • każdej z czterech upraw nie może być mniejszy niż 10% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie – w przypadku zastosowania czterech upraw,
  • każdej z trzech największych upraw nie może być mniejszy niż 10% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie i udział pozostałych upraw łącznie, innych niż trzy największe uprawy, nie może być mniejszy niż 10% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie – w przypadku zastosowania więcej niż czterech upraw.
 3. Zakaz ugorowania gruntów ornych.
 4. Dwukrotna chemiczna analiza gleby (pH, fosfor, potas, magnez i węgiel organiczny) – wykonana na gruntach ornych w pierwszym (lub poprzedzającym) i w ostatnim (lub poprzedzającym) roku realizacji pakietu, przy czym w zakresie pH, fosforu, potasu i magnezu wykonana najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej.
 5. Coroczne opracowanie dla gruntów ornych i przestrzeganie planu nawozowego opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby, określającego dawki azotu, potasu, fosforu, magnezu i potrzeby wapnowania, przy czym dopuszczalne jest stosowanie dawek nawozów niższych niż określone w planie nawozowym. Przyoranie biomasy międzyplonu, o którym mowa w punktach 6.2 i 6.3 litery a, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym.
 6. Koszenie w terminie do dnia 31 lipca lub wypasanie w okresie wegetacyjnym na trwałych użytkach zielonych.
 7. Zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy). W terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi.
 8. W przypadku równoczesnej realizacji w gospodarstwie pakietów 4 i 5 – obowiązują wymogi określone dla tych pakietów.
 9. Niestosowanie komunalnych osadów ściekowych.

Nowym pakietem jest pakiet: Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk (zobowiązanie jednoroczne). Podstawowe wymogi tego pakietu to zakazy:

 • stosowania komunalnych osadów ściekowych, przeorywania oraz włókowania i bronowania (od 1 kwietnia do 1 września na obszarach poniżej 300 metrów nad poziomem morza, od 15 kwietnia do 1 września na obszarach powyżej 300 metrów nad poziomem morza),
 • stosowania środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych gatunków inwazyjnych z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (na przykład mazaczy herbicydowych),
 • tworzenia nowych, rozbudowy i odtwarzania istniejących urządzeń melioracji wodnych, z wyjątkiem przypadków dotyczących dostosowania tych urządzeń do potrzeb związanych z utrzymaniem lub poprawą wartości przyrodniczej trwałego użytku zielonego, jeżeli takie działania zostaną dopuszczone przez doradcę rolnośrodowiskowego (doradca opisuje zalecane działania lub absolutny zakaz ingerencji w kwestię poziomu wód na terenie określonych działek),
 • składowania biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu (położonych na działkach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej).

Dopuszczalne jest ograniczone nawożenie do 60 kilogramów azotu na hektar rocznie, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne.

Przy ustalaniu spełnienia tego warunku brane są pod uwagę zwierzęta posiadane przez rolnika lub jego małżonka w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 września danego roku, w odniesieniu do których rolnik lub jego małżonek dokonali wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zgłoszeń do rejestru:

 • zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt prowadzonego na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – w przypadku bydła domowego, bawołów domowych, kóz i owiec,
 • koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, wskazane w zaświadczeniu wydanym przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję – w przypadku koni zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych.

Pozostałe pakiety związane z zachowaniem sadów tradycyjnych drzew owocowych, ochroną siedlisk przyrodniczych oraz retencjonowaniem wody są mniej popularne, jednak zachęcamy rolników do przeanalizowania potencjału gleb własnego gospodarstwa i trafny wybór pakietu.

Źródło: WODR

Zostaw komentarz

 1. Czy w tym pakiecie zamiast mulczowania mogę uwalowac poplon po ok 60 dniach od wysiewu i zostawić tak do wiosny??? niestety nie posiadam mulczera

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Rolnik zginął pod ładowarką przegubową

Sądeccy policjanci, pod nadzorem prokuratora, ustalają przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło na drodze gminnej w miejscowości Tęgoborze w Małopolsce. 47-letni mieszkaniec...
12,518FaniLubię
4,343ObserwującyObserwuj
3,940ObserwującyObserwuj
4,180SubskrybującySubskrybuj

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE