Ptasia grypa. Będą zmiany w rozporządzeniu MRiRW

Nowe zasady wykładania mat dezynfekcyjnych i przechowywania ściółki dla ptaków to przedmiot nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie zarządzenia środkami związanymi z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

\"rolnictwo,

 

Planowane zmiany dotyczą obostrzeń związanych z matami dezynfekcyjnymi przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, nowych zasad związanych z przechowywaniem ściółki dla ptaków, a także wytycznych dla posiadaczy gołębi. Projekt przeszedł właśnie etap uzgodnień międzyresortowych, zgłaszanie uwag przez poszczególne ministerstwa upłynęło w dniu 20 marca br.

Źródła zakażenia dla drobiu


– W kontekście aktualnej sytuacji epizootycznej (HPAI: H5N8 i H5N5), najważniejszym zagrożeniem i pierwotnym źródłem zakażenia dla drobiu są ptaki dzikie, wydalające wirus w dużych ilościach wraz z odchodami – czytamy w uzasadnieniu do projektowanego rozporządzenia.

Do zakażenia drobiu dochodzi nie tylko przez kontakt bezpośredni z ptakami dzikimi, ale też pośredni. Może to nastąpić przez zanieczyszczone kałem i moczem przedmioty, pasze lub, jak wskazują ostatnie doniesienia, zanieczyszczoną odchodami dzikich ptaków ściółkę. Materiał używany do ścielenia podłoża dla drobiu może, zatem stanowić ważny wektor wprowadzenia wirusa do stada.

– Na podstawie dostępnych informacji można domniemywać, że w kilku ogniskach (szczególnie u gęsi) źródłem zakażenia była słoma, stojąca na polu w balotach (lub kostkach) i niezabezpieczona przed dostępem dzikiego ptactwa. Należy podkreślić, że praktyka „dościelania” obiektów jest bardzo powszechna (w wielu obiektach nawet dwukrotnie w ciągu dnia). Jeśli słoma nie zostanie poddana odpowiednim zabiegom, ryzyko powstania ogniska HPAI jest bardzo wysokie – komentuje Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej.

Zabezpieczenie słomy przeznaczonej na ściółke

Zdaniem Dominiaka ryzyko powstania ogniska HPAI można zminimalizować wprowadzając przepis nakazujący zabezpieczenie słomy przez umieszczanie jej w budynkach (np. stodołach), a na polach pod szczelnym przykryciem.

– Natomiast po wprowadzeniu do gospodarstwa zewnętrzna część balotów, stanowiąca największe ryzyko, powinna zostać poddana odkażeniu, przy użyciu środków możliwych do stosowania w obecności ptaków, a ponowne odkażenie materiałów używanych, jako ściółka powinno mieć miejsce po jej wprowadzeniu do obiektu i dościeleniu. Dlatego tak istotne jest w obecnym okresie zachowywanie zasad wzmożonej bioasekuracji przez hodowców i producentów drobiu – mówi Dominiak.

Kwestia konieczności zabezpieczenia ściółki została poruszona przez przedstawicieli Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczą podczas spotkania z wiceminister Ewą Lech w styczniu tego roku.

– Obowiązkiem Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej, skupiających ekspertów w dziedzinie drobiarstwa, jest stała współpraca z organami państwowymi, takimi jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w celu wypracowania rozwiązań mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nowych ognisk wirusa grypy ptaków w Polsce. Aktualizacja rozporządzenia pokazuje, że nasze działania i głos KRD-IG reprezentujący dobro całej branży, jest istotny i brany pod uwagę w tak trudnym dla polskiego drobiarstwa okresie. KRD-IG prowadzi szereg działań mających na celu poprawę sytuacji hodowców i producentów drobiu, od spotkań na szczeblu krajowym i międzynarodowym, poprzez bezpośrednią edukację dotyczącą zasad bioasekuracji, m.in. w postaci stworzenia odpowiednich materiałów graficznych z tymi zasadami – komentuje zaangażowanie organizacji Łukasz Dominiak.

Nowe wytyczne dla mat dezynfekcyjnych

Nowelizacja rozporządzenia precyzuje również zasady dotyczące mat dezynfekcyjnych. Muszą one być wyłożone przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków, o szerokości nie mniejszej niż szerokość danego wejścia lub wyjścia oraz długości nie mniejszej niż 1m, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wjazdów i wyjazdów z tego gospodarstwa, o szerokości nie mniejszej niż szerokość wjazdów i wyjazdów oraz długości we wjazdach i wyjazdach nie mniejszej niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa, oraz stale utrzymywane w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego. Ponadto planuje się wprowadzenie przepisu nakazującego zgłaszanie organom Inspekcji Weterynaryjnej planowane loty treningowe gołębi, w przypadku ich wypuszczania poza miejscami ich stałego przetrzymywania (starty z pól, z łąk, czy bezpośrednio z samochodów itp.).

Aktualnie 23 państwa europejskie zgłosiły obecność wirusa HPAI podtypu H5N8 u dzikich ptaków, a są to: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Węgry, a w 20 krajach wykryto wirusa u drobiu.

 

Redakcja AgroNews, fot.:flickr/malpan05

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here