Resort rolnictwa planuje pomoc dla gospodarstw z terenów ASF

Resort rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia dotyczący pomocy finansowej dla spółek wodnych na zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń zabezpieczających przed zalaniem oraz dla gospodarstw rolnych położonych na terenach występowania ASF na pokrycie części kosztów budowy ogrodzeń i niecek do dezynfekcji.

 

\"rolnictwo,

 

Inwestycje będą finansowane z PROW 2014-2020 w ramach instrumentu wsparcia „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

Dla kogo pieniądze?

Pomoc jest udzielana na zaopatrzenie w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny oraz na inwestycje ograniczające możliwość rozszerzenia się afrykańskiego pomoru świń. W pierwszym przypadku beneficjentami mogą być spółki wodne lub ich związki, natomiast w drugim rolnicy prowadzący działalność rolniczą na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Na co pieniądze?

Do kosztów kwalifikowalnych, o refundację których będzie mogła ubiegać się spółka wodna lub związek, zalicza się: koszty zakupu (lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowego sprzętu, służącego utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed skutkami powodzi lub deszczu nawalnego, do wartości rynkowej majątku oraz koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów i licencji dotyczących sprzętu, o którym mowa powyżej. Jeżeli natomiast chodzi o zapobieganie rozszerzeniu się afrykańskiego pomoru świń, współfinasowane będą koszty ogrodzeń i niecek do dezynfekcji.

Wysokość wsparcia

Poziom pomocy będzie wynosić maksymalnie 80% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć 500 000 zł (dla spółek wodnych lub ich związków) oraz 100 000 zł (dla rolników).
Projekt rozporządzenia jest obecnie w trakcie konsultacji publicznych.

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here