Rozwój obszarów wiejskich – jakie zmiany?

W dniu 8 lutego 2011 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zmiany PROW 2007-2013 obejmują następujące zagadnienia:

Realokacja środków finansowych na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”

Celem tej zmiany Programu jest powiększenie o 70 000 000 euro budżetu działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Środki te zostaną pozyskane z działań, które nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem beneficjentów:

1) „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” – 10 000 000 euro;
2) „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” – 40 000 000 euro;
3) „Działania informacyjne i promocyjne” – 20 000 000 euro.

Zmiany w działaniu „Program rolnośrodowiskowy”

Zmiana dotyczy pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone. Rolnicy, którzy realizują ww. pakiet na obszarach Natura 2000 będą otrzymywali płatność w pełnej wysokości, tj. 500 zł za każdy hektar trwałych użytków zielonych, niezależnie od ich wielkości.

Ostatnia zmiana to zniesienie limitu, do którego przysługuje płatność rolnośrodowiskowa w ramach wariantu 6.4 Sady tradycyjne w Pakiecie 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie. Obecnie wsparcie to mogą otrzymać rolnicy, którzy mają sady tradycyjne o powierzchni nie przekraczającej 0,4 ha. Zniesienie limitu powierzchni w przypadku tego wariantu może w dużym stopniu usprawnić jego wdrażanie przy jednoczesnym spełnieniu jego celów.

Wdrożenie ww. propozycji zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wymaga akceptacji Komisji Europejskiej.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here