Ruszył kolejny nabór wniosków

Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Kołodzieja z dnia 21 grudnia 2010 roku, od 3 stycznia br. ruszył trzeci już nabór wniosków o pomoc finansową w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioski będą przyjmowane w terminie do dnia: 17 stycznia br. w województwach: lubuskim, opolskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim, natomiast do dnia 28 stycznia br. w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim.  

Przez pierwsze 14 dni terminu naboru wniosków w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim mogą być składane wyłącznie wnioski o przyznanie pomocy na realizację operacji dotyczących priorytetu "środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego", o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. e rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005.

W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Wniosek należy wypełnić w oparciu o Instrukcję jego wypełniania;
  • Wniosek należy wypełnić we wszystkich wymaganych polach. W szczególności należy zwrócić uwagę na pozycje, których niewypełnienie (zgodnie z przepisami § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz. U. z2007 nr 193 poz. 1397 z późn. zm.), skutkuje nieprzyznaniem pomocy, z zastrzeżeniem przepisu § 14 ust. 1a tego rozporządzenia. Należy zwrócić uwagę również na dokument, niezbędny do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych, którego niedostarczenie (jeśli dotyczy Wnioskodawcy) skutkuje nieprzyznaniem pomocy zgodnie z § 14 ust 1 ww. rozporządzenia Ministra RiRW. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;
  • Składany wniosek powinien być wydrukiem (poprawnie wypełnionego) całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku udostępnionej w formacie Excel, albo wersji PDF (w tym z aktywnej).
  • Wniosek musi zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez Wnioskodawcę lub osobę reprezentującą wnioskodawcę lub pełnomocnika we wszystkich wymaganych do tego miejscach (dopuszczalne jest złożenie parafki wraz z pieczęcią imienną);
  • Wniosek, w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek do oddziału regionalnego składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego. Wniosek o przyznanie pomocy może być również złożony osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Biuro powiatowe przekaże wniosek niezwłocznie do właściwego oddziału regionalnego Agencji.

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych, www.krir.pl, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here