Rybacy apelują o lepszy przepływ informacji

Sekretarz stanu Kazimierz Plocke uczestniczył 23 lutego br. w pierwszym spotkaniu lokalnych grup rybackich wybranych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w wyniku pierwszego konkursu przeprowadzonego w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013.

Wiceminister otwierając spotkanie powiedział: „Witam przedstawicieli wszystkich 26 lokalnych grup rybackich. Wierzę, że to spotkanie będzie platformą wymiany myśli i doświadczeń, a także wniosków na przyszłość i przyczyni się do wypracowania skutecznych zasad w kwestii funkcjonowania lokalnych grup rybackich.”

Kazimierz Plocke podkreślił znaczenie lokalnych grup rybackich jako ważnego uczestnika pozytywnych przemian na obszarach zależnych od rybactwa. Stwierdził, że sukces opracowanych przez grupy lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich zależy w dużym stopniu od partnerskiej współpracy miedzy lokalnymi grupami rybackimi a Instytucją Zarządzającą i samorządami województw, które pełnią rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013. Wiceminister wyraził również gotowość ze strony ministerstwa do rozwijania tej współpracy i podkreślił konieczność organizowania tego typu spotkań w przyszłości. „Regularne, bezpośrednie kontakty administracji publicznej z grupami to naturalne przeniesienie idei partnerskiej współpracy, która charakteryzuje oś 4” – powiedział Kazimierz Plocke.

W trakcie spotkania przedstawiono stan wdrażania osi 4 w Polsce. Przedstawiciele lokalnych grup rybackich podzielili się pierwszymi doświadczeniami związanymi z rozpoczęciem działalności i realizacji opracowanej przez siebie lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich. Podkreślili również konieczność unikania nadmiernej biurokratyzacji procedur, co mogłoby stanowić zagrożenie dla płynnego wdrażania strategii i zniechęcić potencjalnych beneficjentów. Istotnym postulatem przedstawicieli grup było stworzenie lepszego systemu przepływu informacji, który pozwoli grupom i beneficjentom na bieżące śledzenie aktualności podczas ubiegania się o środki z osi priorytetowej 4.

Spotkania będą kontynuowane, a zgłoszone w ich trakcie wnioski zostaną uwzględnione w dalszych pracach nad przygotowaniem dokumentów wdrażających oś priorytetową 4 PO RYBY 2007-2013.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here