Rząd za nowelizacją rynku wina!

Podczas posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

Projektowana ustawa:

– umożliwi producentom win owocowych markowych, cydrów, perry i miodów pitnych markowych uzyskanych z własnych surowców zlecanie rozlewu wyrobionych wyrobów przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie rozlewu wyrobów winiarskich. Obecnie ww. producenci nie mogą zlecać rozlewu. Muszą go prowadzić we własnym zakresie i posiadać urządzenia lub linie rozlewnicze zainstalowane w pomieszczeniach spełniających warunki sanitarne niezbędne do prowadzenia rozlewu w opakowania jednostkowe.

 

\"\"

 

– zmniejszy zakres informacji podawanej we wniosku składanym do Prezesa Agencji Rynku Rolnego o wpis do ewidencji producentów wyrabiających wino z winogron z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie będzie wymagane podawanie numeru arkusza mapy w określaniu lokalizacji działek ewidencyjnych.

– doprecyzowuje przepisy dotyczące składanej przez producentów deklaracji o szacowanej ilości użytych winogron lub moszczy winogronowych, wskazując że obejmuje to nie tylko zużycie ww. surowców do przygotowania nastawu ale także do przeprowadzania wzbogacania i słodzenia, co nakazują przepisy UE. Konsekwencją tej zmiany będzie utrata mocy przepisów wykonawczych wydanych ww. zakresie i konieczność wydania przepisu przejściowego.

– wydłuży termin składania wniosku o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projektowana zmiana została wprowadzona w wyniku uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych.

Czytaj także:
Piwo – najchętniej spożywany alkohol
Jedzmy ziemniaki – na zdrowie!
Batalia o rytualny ubój zwierząt trwa!

– prowadzi zmiany w zakresie certyfikacji wina z określonej odmiany winorośli lub określonego rocznika:

– zmieni termin wnoszenia opłaty za certyfikację. Opłata będzie następować po jej zakończeniu. Wyeliminuje to utrudnienie dla producentów wina, którzy obecnie muszą obliczyć wysokość należnej opłaty i dokonać jej zapłaty przed przeprowadzeniem czynności kontrolnych podlegającym różnym stawkom opłat, w zależności od czasu niezbędnego do przeprowadzenia tych czynności,

– zniesie obowiązek podawania we wniosku o certyfikację wina numeru arkusza mapy oraz całkowitej powierzchni posiadanej uprawy winorośli, gdyż informacja o całkowitej powierzchni uprawy jest dostępna w ewidencji producentów wina prowadzonej przez Prezesa ARR,

– skróci termin przekazania Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa informacji o producentach wpisanych w danym roku gospodarczym do ewidencji producentów wina prowadzonej przez Prezesa ARR. Umożliwi to wcześniejszą weryfikację złożonych wniosków o przeprowadzenie certyfikacji wina.

– umożliwi przedsiębiorcom ubieganie się uzyskanie ponownego wpisu do prowadzonego przez MRiRW rejestru do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, w przypadku gdy MRiRW wyda decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, w konsekwencji uprzedniego cofnięcia składu podatkowego przez naczelnika urzędu celnego.

W obecnym stanie prawa taki przedsiębiorca nie ma możliwości uzyskania ponownego wpisu gdyż ww. decyzja MRiRW jest bezterminowa.

Zapewni to jednakowe zasady traktowania przedsiębiorców, którym zakazano prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, niezależnie od tego, czy decyzja taka została wydana przez MRiRW w przypadkach naruszenia przepisów określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej czy też w konsekwencji uprzedniego cofnięcia składu przez naczelnika Urzędu Celnego z uwagi na naruszenia przepisów prawa (obecny stan prawny obliguje MRiRW do wydania w takim przypadku decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej).
 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here