Sejm zajął się propozycją powołania Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie

Utworzenie takiego nowego forum współpracy przewiduje projekt ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie, przygotowany przez grupę posłów KP PSL. Sejm zajął się tą propozycją w pierwszym czytaniu.

 

\"rolnictwo,

 

Według wnioskodawców Komisja ma służyć dialogowi, osiąganiu kompromisów i wypracowywaniu wspólnych stanowisk w sprawach spornych dotyczących funkcjonowania rolnictwa i obszarów wiejskich, także spraw z zakresu działania UE i innych organizacji międzynarodowych, do których należy Polska.

Zadania Komisji mają obejmować m.in. dokonywanie przeglądów i ocen warunków prawnych i finansowych funkcjonowania rolnictwa i obszarów wiejskich, wypracowywanie stanowisk dotyczących problemów związanych z funkcjonowaniem rolnictwa, opiniowanie projektów aktów normatywnych, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących tej problematyki, a także kierowanie do właściwych organów władzy publicznej i innych podmiotów wystąpień i wniosków o podjęcie sprawy mającej znaczenie z punktu widzenia rolnictwa i obszarów wiejskich.

Oprócz przedstawicieli strony rządowej, społeczno-zawodowej i gospodarczej, w skład Komisji mają wchodzić – z głosem doradczym – czterej przedstawiciele samorządów i po jednym przedstawicielu Narodowego Banku Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, ministra właściwego do spraw europejskich, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto Komisja i każda z jej stron będzie mogła zaprosić do udziału w pracach, z głosem doradczym, przedstawicieli organów władzy publicznej, organizacji społecznych i zawodowych, w szczególności organizacji społeczno-zawodowych rolników, a także uczelni wyższych i instytutów badawczych oraz ekspertów.

Zgodnie z projektem, Trójstronna Komisja Dialogu Społecznego w Rolnictwie będzie powoływana na 4-letnią kadencję. Członkowie Komisji będą powoływani przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek podmiotów wyszczególnionych w ustawie.

Stronę rządową w Komisji reprezentować będą przedstawiciele ministrów do spraw: rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych, rozwoju regionalnego, finansów publicznych, gospodarki i środowiska.

Natomiast stronę społeczno-zawodową reprezentować będą przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych, działającej na podstawie ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, a także przedstawiciele reprezentatywnych organizacji działających na podstawie ustawy z 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, jak również ustawy z 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych.

Z kolei stronę gospodarczą w Komisji reprezentować będą przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, którzy występują łącznie w imieniu m.in. rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni produkcji rolnej oraz reprezentatywnych organizacji działających na podstawie ustawy z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców.

Na forum Sejmu projekt uzasadnił poseł Mirosław Maliszewski. Projekt został skierowany do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wniosek o dodatkowe skierowanie projektu do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zostanie poddany pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here