Ulgi inwestycyjne dla rolników, tak ale z wyjątkami

Krajowa Rada Izb Rolniczych skierowała pismo do Ministerstwa Finansów w sprawie możliwości stosowania przez rolników ulg inwestycyjnych. Jak się okazuje w ustawie o podatku rolnym jest sporo wyjątków, które takich ulg odliczyć zabraniają.

Kiedy przysługuje ulga inwestycyjna?

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, iż na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna, jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Ulga inwestycyjna przysługuje na:
1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska;
2) zakup i zainstalowanie:
a. deszczowni,
b. urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c. urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

Podatnik podatku rolnego nabywa prawo do ulgi w przypadku poniesienia wydatków kwalifikowanych

Z treści art. 13 ust. 1 ww. ustawy jednoznacznie wynika, że podatnik podatku rolnego nabywa prawo do ulgi w przypadku poniesienia wydatków kwalifikowanych przez ustawodawcę jako wydatki inwestycyjne. Katalog tych wydatków jest zamknięty. W rezultacie ulga inwestycyjna, o której mowa powyżej może być przyznawana na określone w ustawie cele.

Odnosząc się do zakresu wydatków kwalifikowanych jako wydatki inwestycyjne należy zauważyć, że wyłącznie ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich dotyczy podatników podatku rolnego zajmujących się produkcją zwierzęcą.

Pozostałe wydatki inwestycyjne, wskazane w art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, uprawniają podatników podatku rolnego do uzyskania ulgi inwestycyjnej niezależnie od tego czy zajmują się produkcją roślinną czy zwierzęcą.

Ulga inwestycyjna nie dotyczy silosów

Wydatki związane z budową (modernizacją) silosów zbożowych, wiat czy garaży nie należą do żadnej z kategorii wydatków, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym.

Jedyne wątpliwości mogłyby wystąpić w kontekście wydatków związanych z budową (modernizacją) silosów zbożowych jako wydatków poniesionych na budowę (modernizację) obiektów służących ochronie środowiska. Jednak w wyroku z dnia 25.06.2019 r. sygn. akt: II 2 FSK 827/19 NSA wprost uznał, że „wybudowanie obiektu znamionującego się innym przeznaczeniem i zamierzonym wykorzystaniem, aniżeli ochrona środowiska, który przy tym nie szkodzi środowisku naturalnemu (…) nie jest równoznaczne z oceną, że został wybudowany jako “obiekt służący ochronie środowiska”. Z tych powodów obiekt neutralny dla środowiska naturalnego, nie stanowi tylko z powodu tej jego cechy obiektu służącego ochronie środowiska, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.” Takie samo stanowisko przedstawił również WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 19.01.2019 r. sygn. akt: I SA/Gd 1004/18.

 

Rolnicy chcą prawnego uregulowania dopuszczalnych zapachów i dźwięków na wsi

Ministerstwo Finansów podzielając podgląd wyrażony w obu powołanych wyrokach uznaje, że wydatki poniesione na budowę (modernizację) silosów zbożowych nie należą do kategorii wydatków poniesionych na budowę (modernizację) obiektów służących ochronie środowiska.

Każdy podatnik ma prawo odwołać się od decyzji wójta

Każdy podatnik, który nie zgadza się z wydaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) decyzją w sprawie ulgi inwestycyjnej, może odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. Następnie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), podatnikowi przysługuje prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego na zawarte w decyzji rozstrzygnięcie samorządowego kolegium odwoławczego.

Redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here