Waloryzacja emerytur i rent rolnych

Najniższe świadczenia emerytalno-rentowe oraz kwoty dodatków zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacyjnym wynoszącym 103,1 proc. Emerytura podstawowa wzrośnie do 728 zł 18 gr. W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego waloryzacja obejmie około 1,35 mln świadczeń.

Waloryzacja polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej, od 1 marca 2011 r. wynoszącej 728 zł 18 gr, przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia. Oznacza to, że kwota najniższej emerytury pracowniczej wzrasta o 3,1% i od 1 marca 2011 r. miesięcznie wyniesie 728 zł 18 gr (brutto). Do kwoty 728,18 zł wzrasta również wysokość rolniczej emerytury podstawowej.

W konsekwencji, zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, w związku z art. 94 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, także wszystkie rolnicze emerytury i renty oraz renty socjalne – wypłacane na dzień 28 lutego 2011 r. – zostaną zwaloryzowane. Waloryzacja polega na przemnożeniu kwoty zwaloryzowanej emerytury podstawowej (728 zł 18 gr) przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia:

 • renta socjalna wyniesie 611 zł 67 gr. Od 1 marca br. łączna jej wysokość, a także kwota renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć 1.456 zł 36 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 72 zł 82 gr). Od tak ustalonej kwoty potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne;
 • dodatek pielęgnacyjny (z wyjątkiem dodatku dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji, który wzrośnie do 280 zł 07 gr), a także dodatek za tajne nauczanie, podlega podwyższeniu do kwoty 186 zł 71 gr
 • dodatek kombatancki oraz maksymalne świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR wzrasta do 186 zł 71 gr
 • dodatek kompensacyjny podlega podwyższeniu do 28 zł 01 gr
 • dodatek dla sieroty zupełnej wzrasta do 350 zł 94 gr
 • zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego rolników, przysługujący w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej, wzrasta po zmianie najniższej emerytury do 2.912 zł 72 gr
 • zasiłek pogrzebowy będzie wynosić 4.000 zł.

Od 1 marca br. zmieniają się również dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa GUS kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w IV kwartale 2010 r., w wysokości 3.438 zł 21 gr. Kwoty te wyniosą:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 1.031 zł 50 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie prawa do renty socjalnej)
 • 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 2.406 zł 80 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty)
 • 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 4.469 zł 70 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty)
 • przychody między kwotą 2.406 zł 80 gr a 4.469 zł 70 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 503 zł 82 gr; w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 428 zł 27 gr.

W przypadku emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), nie stosuje się zasad zawieszania lub zmniejszania emerytur, bez względu na kwotę osiąganych przez nich dodatkowych przychodów.

Natomiast osoby uprawnione do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy tracą prawo do tego świadczenia w przypadku objęcia tych osób innym ubezpieczeniem społecznym.

W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego zmniejszeniu lub zawieszeniu podlega część uzupełniająca rent rolniczych, które przysługują z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, powstałej wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, oraz rent rodzinnych po osobach uprawnionych do tych świadczeń.

Wysokość ryczałtu energetycznego wzrasta w wyniku waloryzacji  do kwoty 146 zł 40 gr miesięcznie.

Waloryzacja obejmie wg przewidywań Kasy około 1,35 mln świadczeń i zostanie przeprowadzona w marcu 2011 r. a dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu br., w ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności. O nowej kwocie świadczenia emeryci i renciści zostaną poinformowani decyzjami.

Źródło: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, www.krus.gov.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here