Znakowanie żywności głównym tematem spotkania ministrów w Brukseli

W Brukseli Rada Ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa obradowała nt. znakowania żywności oraz oczekiwań konsumentów w tym zakresie. Polskę reprezentował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda. Ministrowie przyjęli “Konkluzje Rady w sprawie ogólnounijnego znaku dobrostanu zwierząt”.

Grzegorz Puda, minister rolnictwa i rozwoju wsi

Ogólnounijny znak dobrostanu zwierząt

W Konkluzji Rady w sprawie ogólnounijnego znaku dobrostanu zwierząt wskazano na oczekiwania konsumentów dotyczące poprawy dobrostanu zwierząt gospodarskich i potrzebę łatwego rozpoznawania żywności wyprodukowanej w wyższych standardach niż minimalne, określone w przepisach UE. Konkluzje podkreślają cel takiego oznakowania, którym powinna być poprawa dobrostanu dla jak największej liczby zwierząt. Wskazują również aspekty, które powinny zostać uwzględnione podczas prac nad wprowadzeniem etykietowania informacją o dobrostanie zwierząt. Polska zaakceptowała wypracowany projekt konkluzji.

Jesteśmy zainteresowani wprowadzeniem ogólnoeuropejskiego systemu etykietowania żywności pochodzenia zwierzęcego z oznaczeniem wskazującym na dobrostan zwierząt. Nadrzędnym celem tej inicjatywy jest poprawa dobrostanu zwierząt gospodarskich – powiedział minister Grzegorz Puda. Cel ten został wyraźnie podkreślony w Strategii „Od pola do stołu” i jest również jednym z priorytetów polskiego rządu.

­– Dobrostan zwierząt jest szeroko dyskutowany w Polsce i wzbudza duże zainteresowanie społeczne. Powszechne jest przekonanie o konieczności poprawy warunków utrzymania zwierząt służących do produkcji żywności. Jednak każde takie działanie generuje koszty dla rolników i producentów – podkreślił  polski minister.

Wprowadzenie oznakowania jest bardzo ważne, gdyż pokazuje konsumentom jasną i czytelną informację o dobrostanie zwierząt, a jednocześnie pozwala w należyty sposób wynagrodzić koszty i docenić wysiłki podejmowane przez rolników w tym zakresie. Wprowadzenie takiego oznakowania w Unii Europejskiej powinno stać się zachętą dla rolników do podnoszenia dobrostanu zwierząt i wyznaczać kierunek zmian w tym zakresie.

Mam nadzieję, że ta inicjatywa przysłuży się poprawie dobrostanu zwierząt, przy jednoczesnym zapewnieniu opłacalności prowadzenia produkcji zwierzęcej w państwach UE. Tylko zapewniając odpowiedni dochód rolnikom możemy wymagać wyższych standardów produkcji, także w zakresie dobrostanu zwierząt – powiedział Grzegorz Puda.

Znakowanie wartością odżywczą

Ministrowie zajęli się również projektem „Konkluzji dotyczących znakowania wartością odżywczą z przodu opakowania profili żywieniowych oraz znakowania krajem pochodzenia”. Ostatecznie konkluzje zostały przyjęte jako konkluzje Prezydencji, z jednoczesnym sprzeciwem Włoch, Republiki Czeskiej oraz Grecji.

– Popieramy  opracowanie profili żywieniowych jako jednego z narzędzi wykorzystywanych do poprawy sposobu żywienia i zdrowia konsumentów; opowiadamy się także za podjęciem prac nad znakowaniem krajem pochodzenia – powiedział minister Puda.

Zdaniem Polski prowadzenie prac nad zharmonizowanym etykietowaniem dotyczącym wartości odżywczej na przodzie opakowania ułatwi konsumentom dokonywanie wyborów żywieniowych i wpłynie  na zmniejszanie częstotliwości występowania chorób dietozależnych.

Za bardzo istotną kwestię, odnoszącą się do systemu znakowania wartością odżywczą z przodu opakowania, Polska uważa także zgodność systemu z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących przekazywania konsumentom informacji nt. żywności, określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011.

System ten nie powinien być dyskryminujący. Z tego też względu Polska jest zdania, że należy rozważyć wykluczenie z systemu znakowania wartością odżywczą z przodu opakowania wybranych kategorii żywności (przykładowo: żywność posiadająca chronione oznaczenie geograficzne, chronioną nazwę pochodzenia czy żywność o ustalonym w przepisach składzie, np. preparaty do żywienia niemowląt).

– Szczególnie popieramy zawarte w Konkluzjach informacje nt. konieczności przeprowadzenia przez Komisję Europejską oceny wpływu – podkreślił minister rolnictwa Grzegorz Puda.

Dwukrotne zwiększenie budżetu pomocy dla rolników poszkodowanych przez ASF

W odniesieniu do znakowania krajem pochodzenia Polska stoi na stanowisku, że ocena wpływu powinna odnosić się do kraju pochodzenia i uwzględnić potrzebę oceny kosztów i korzyści dla uczestników rynku, w tym tych dotyczących zrównoważonego rozwoju i zasadności rozszerzenia obowiązkowego wskazania pochodzenia na inne produkty.

Spotkanie trójstronne ws. zwalczania ASF w Europie

Minister Grzegorz Puda był również gospodarzem spotkania trójstronnego na temat zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) w Europie. W rozmowach uczestniczyła Pani Julia Klöckner, Minister Wyżywienia i Rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec, oraz Pan Jaroslav Zajíčik,  Ambasador Republiki Czeskiej w Stałym Przedstawicielstwie Republiki Czeskiej przy UE.

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań na rzecz zwalczania ASF, podejmowanych w ramach ścisłej współpracy właściwych inspekcji Polski, RFN i Republiki Czeskiej oraz zaplanowanie przyszłych wspólnych przedsięwzięć w tym zakresie.

Podkreślono, że ASF pozostaje wyzwaniem dla całej UE i jej sektora trzody chlewnej.  Konieczne jest zatem podjęcie rozmów z państwami członkowskimi UE na temat zwiększenia refundacji z budżetu UE na działania realizowane w poszczególnych krajach. Potrzebne jest również wsparcie i zapewnienie pomocy finansowej, jak i merytorycznej ze strony Komisji Europejskiej i wspomagających ją instytucji, zapewniających bazę naukową.

Uczestnicy spotkania  przyjęły wspólne stanowisko dotyczące finansowania programów zwalczania afrykańskiego pomoru świń, środków nadzwyczajnych oraz środków kontroli choroby, w którym zostały zawarte kluczowe postulaty naszych trzech państw  w odniesieniu do zwalczania ASF. Wypracowany dokument zostanie oficjalnie przekazany do Komisji Europejskiej.

MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here