ARIMR dofinansuje inwestycje w ramach PO RYBY 2007 – 2013

Od 29 stycznia 2013 r. do 11 lutego 2013 r. można składać wnioski o pomoc na inwestycje realizowane w ramach środka 2.4 "Rybołówstwo śródlądowe". Wachlarz przedsięwzięć, które mogą być dofinansowane w ramach takiej pomocy jest szeroki.

Obejmuje on bowiem m.in. zakup, budowę, przebudowę, remonty obiektów budowlanych lub urządzeń służących do wyładunku i przechowywania produktów rybnych, naprawy sprzętu pływającego i sprzętu rybackiego. Wsparcie można również otrzymać na remonty np. magazynów sprzętu rybackiego, zaplecza socjalnego, a także nabrzeża lub miejsca postoju sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

 

\"\"

 

Do otrzymania pomocy kwalifikują się także budowy obiektów służących do przechowywania i oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów, a także inwestycje, które prowadzą do poprawy warunków wstępnego przetwarzania, wyładunku, przewożenia, pakowania lub przechowywania produktów rybnych w miejscach wyładunku i przystaniach. Dofinansowanie może być wykorzystane także na modernizację łodzi rybackiej np. wymianę silnika, czy na wykonanie prac, które mają prowadzić do poprawy jakości produktów rybnych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia obwodu rybackiego, w którym będzie realizowana operacja. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub przesyłką kurierską.

Jeżeli wniosek o dofinansowanie zostanie złożony przesyłką rejestrowaną, dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie zostanie dostarczony przesyłką kurierską, dniem złożenia wniosku jest dzień dostarczenia tej przesyłki do ARiMR.

 

\"\"

 

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach środka 2.1 "Inwestycje w chów i hodowlę ryb" będzie można składać od  1 do 14 lutego 2013 r. Dofinansowanie z ARiMR będzie można otrzymać jedynie na zakup i instalację urządzeń napowietrzających i natleniających.

Wnioski o przyznanie wsparcia należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu chowu lub hodowli, w którym będzie realizowana operacja.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub przesyłką kurierską. Jeżeli wniosek o dofinansowanie zostanie złożony przesyłką rejestrowaną, dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie zostanie dostarczony przesyłką kurierską, dniem złożenia wniosku jest dzień dostarczenia tej przesyłki do ARiMR. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

Obecnie ARiMR prowadzi trzy nabory wniosków w ramach PO RYBY 2007 – 2013. Są to:
"Rybactwo przybrzeżne" środek 1.4 – wnioski można składać do 28 czerwca 2013 r.  Miejsce złożenia wniosku o pomoc zależy od rodzaju operacji. I tak:
1.    gdy operacja dotyczy rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę i ma na celu poprawę kwalifikacji zawodowych i przeprowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa (operacja realizowana zgodnie z art. 26  ust.  4 lit. e rozporządzenia  Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 233 z 15.08.2006 r., str. 1 z późn. zm.) wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy;
2.    jeżeli inwestycja dotyczy rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę i jej celem jest wspieranie organizacji produkcji, przetwórstwa i łańcucha zbytu produktów rybactwa (operacja realizowana zgodnie z art. 26  ust.  4 lit. b rozporządzenia  Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego) wnioski o dofinansowanie należy składać w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji;
3.    w przypadku gdy operacja dotyczy rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę i ma zachęcić do dobrowolnych działań na rzecz obniżania nakładu połowowego w celu ochrony zasobów ryb (operacja realizowana zgodnie z art. 26 ust.  4 lit. c rozporządzenia  Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego), wnioski o dofinansowanie należy składać w oddziale regionalnym Agencji w:
1.    Szczecinie – gdy zaprzestanie działalności połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Szczecinie lub Słupsku,
2.    Gdyni – gdy zaprzestanie działalności połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Gdyni.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub przesyłką kurierską.

Jeżeli wniosek o dofinansowanie zostanie złożony przesyłką rejestrowaną, dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie zostanie dostarczony przesyłką kurierską, dniem złożenia wniosku jest dzień dostarczenia tej przesyłki do ARiMR.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

"Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką" środek 1.5 – wnioski są przyjmowane do 29 marca 2013 roku w Oddziałach Regionalnych ARiMR. Wsparcie można otrzymać m.in. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, szkolenia umożliwiające zdobycie innego zawodu niezwiązanego z rybołówstwem. Wsparcie w formie rekompensaty finansowej przysługuje również rybakom, którzy utracili miejsca pracy, można je uzyskać także na pokrycie części kosztów nabycia statku rybackiego oraz w przypadku przejścia na wcześniejszą emeryturę.

"Inwestycje na statkach rybackich i selektywność" środek 1.3 – wnioski można składać również w Oddziałach Regionalnych ARiMR do 29 marca 2013 r. Dofinansowywanie można otrzymać na inwestycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa na statkach, warunków pracy, higieny, jakości produktów, wydajności energetycznej oraz zakupu narzędzi umożliwiających selektywny połów np. sieci o większych oczkach.

Natomiast 17 stycznia 2013 r. w ARiMR zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie dofinansowania  przedsięwzięć w ramach środka 3.4 "Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne". O pomoc mogły ubiegać się wyłącznie, uznane organizacje producentów. Pomoc zostanie udzielona m.in. na opracowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnych produktów rybnych, w tym produktów uznanych zgodnie z warunkami rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych  (Dz.U. UE  L 93 z 31.3.2006, str. 12, z późn. zm.); organizowanie targów lub wystaw tematycznych związanych z rybołówstwem morskim lub rybactwem śródlądowym oraz uczestnictwo w tych targach lub wystawach. Wsparcie można otrzymać również na dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu MSC (Marine Stewardship Council).

Pomoc będzie przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here