Będzie łatwiej dysponować indywidualną kwotą mleczną? PSL złożył projekt ustawy

Grupa posłów PSL wniosła projekt ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Dotyczy on zminimalizowania ustawowych ograniczeń związanych z dysponowaniem kwotą indywidualną w przypadku otrzymania przez producenta dodatkowej kwoty z krajowej rezerwy z tytułu nadprodukcji mleka w roku kwotowym 2014/2015.

 

\"rolnictwo,

Posłowie tak uzasadniają swój projekt:

„System kwot mlecznych obowiązuje do dnia 31 marca 2015 r. Z tytułu nadprodukcji mleka w bieżącym roku kwotowym 2014/2015 (kwiecień 2014 r. – marzec 2015 r.), z uwagi na bardzo wysoką dynamikę skupu mleka, prognozowane jest najwyższe od początku funkcjonowania systemu kwot mlecznych w Polsce (od 1 maja 2004 r.) przekroczenie kwoty krajowej dostaw i wynikające z tego przekroczenia opłaty za nadprodukcję należne od producentów.

Według danych Agencji Rynku Rolnego (ARR) w okresie od kwietnia do sierpnia 2014 r. skup mleka wyniósł ok. 4,59 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu i był wyższy o 6,9% względem analogicznego okresu roku 2013/2014.

Czytaj także:
Polska musi zapłacić 46 mln kary za przekroczenie limitu produkcji mleka
Mleczarze apelują do nowej Premier
KPIR domaga się rekompensat dla producentów mleka

ARR prognozuje, że w sytuacji, gdy dynamika skupu mleka utrzyma się na dotychczasowym poziomie, wysokość przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw może wynieść ponad 8 %, co skutkować będzie koniecznością uiszczenia opłaty wyrównawczej w wysokości znacząco wyższej niż opłata należna za rok kwotowy 2013/2014.

W roku kwotowym 2013/2014 Polska przekroczyła krajową kwotę dostaw o 1,68% (o 166,9 mln kg), a kwoty indywidualne przekroczyło niemal 56 tys. dostawców hurtowych. Opłata z tytułu przekroczenia wynosi 27,83 euro za 100 kilogramów mleka.

Po zastosowaniu współczynnika realokacji stawka opłaty należna od dostawców hurtowych z tytułu przekroczenia kwoty indywidualnej dostaw za rok 2013/2014 wyniosła 29,36 zł za 100 kg mleka wprowadzonego do obrotu ponad przysługujące limity.

Rok kwotowy 2014/2015 jest ostatnim rokiem kwotowym, w którym producenci mleka mogą zawierać umowy związane z nabyciem oraz przyjęciem w używanie kwot indywidualnych lub ich części w celu zmniejszenia wysokości opłat. Wobec tego uzasadnione jest zminimalizowanie ustawowych ograniczeń związanych z dysponowaniem kwotą indywidualną w przypadku otrzymania przez producenta dodatkowej kwoty z krajowej rezerwy, poprzez :

  • zniesienie zasady dotyczącej potrącania na rzecz krajowej rezerwy 5 % kwoty indywidualnej stanowiącej przedmiot umowy zbycia;
  • zniesienie ustawowego zakazu zbycia oraz oddania w używanie całości lub części kwoty indywidualnej przed u pływem 2 lat od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy – poprzez ograniczenie tego zakazu jedynie do wielkości kwoty przyznanej z krajowej rezerwy .

Obecnie z tytułu zawarcia umowy zbycia 5 % kwoty stanowiącej przedmiot umowy przechodzi do krajowej rezerwy – taka redukcja była uzasadniona w poprzednich latach kwotowych, gdyż te ilości zasilały krajową rezerwę i były rozdysponowywane wśród producentów wnioskujących o dodatkowe ilości z tej rezerwy w następnym roku kwotowym.

W ostatnim roku obowiązywania kwot mlecznych zasilanie rezerwy nie znajduje uzasadnienia albowiem bieżący rok kwotowy jest ostatnim, w którym producenci mleka mogą wnioskować o kwotę z krajowej rezerwy. Obecnie te ilości zostałyby wykorzystane do zbilansowania przekrocz enia kwoty krajowej w ostatnim roku kwotowym.

Projektowane zmiany będą skutkowały zwiększeniem dostępnej nabywcom kwoty o 5 % kwoty stanowiącej przedmiot umowy zbycia, za którą proporcjonalnie nie poniosą opłaty z tytułu przekroczenia, a także umożliwieniem producentom zbycia oraz oddania w używanie kwot indywidualnych przed upływem dwuletniego okresu od dnia wydania decyzji w sprawie otrzymani a kwot z krajowej rezerw y, z tym że – z mocy prawa – w ww. przypadkach – dyrektor oddziału terenowego ARR stwierdzając wielkość kwoty przysługującej stronom umowy uwzględni wielkość kwot wynikających z decyzji w sprawie przyznania kwot indywidualnych z krajowej rezerwy tak, aby zbywca lub oddający w używanie nie przysparzał sobie korzyści majątkowych w odniesieniu do kwoty indywidualnej, którą otrzymał z krajowej rezerwy.

Zarówno producenci, którym przed wejściem w życie przedmiotowej nowelizacji odmówiono w drodze decyzji, wydanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, zatwierdzenia umowy zbycia lub umowy 5 oddania w używanie kwoty indywidualnej lub jej części będą mogli ponownie ubiegać się o zbycie /oddanie w używanie kwoty indywidualnej a producenci, którzy nie złożyli stosownego wniosku po siadając wiedzę nt. ww. ograniczenia w postaci dwuletniego zakazu dysponowania kwotą indywidualną w przypadku otrzymania kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy, będą mogli dokonać zbycia lub oddania w używanie części kwot indywidualnych.

Jednocześnie, mając na uwadze, że przedmiotowa nowelizacja dokonuje zmian w zakresie administrowania systemem kwot mlecznych w trakcie roku kwotowego i w odniesieniu do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ARR dokonuje od dnia 1 sierpnia 2014 r . na rzecz krajowej rezerwy potrąceń 5 % kwot indywidulanych będących przedmiotem umów zbycia, istotne jest wzruszenie w trybie nadzwyczajnym przedmiotowych decyzji na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Na podstawie cytowanego przepisu, w przypadku, o którym mowa w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, Prezes Agencji lub dyrektor oddziału terenowego Agencji może uchylić lub zmienić decyzję ostateczną, na mocy której strona nabyła prawo, również bez zgody strony, jeżeli nie ograniczy to nabytych przez nią praw. Właściwy organ będzie zobowiązany do ustalenia wyższej o 5 % wielkości kwoty przysługującej nabywcy kwoty niż wynikającej z pierwotnie wydanej decyzji.

Producenci mleka, którzy przed dniem wejścia w życie nowelizacji nabyli kwoty indywidualne, nie mogą być poszkodowani względem producentów, którzy dokonają nabycia kwot po wejściu w życie przedmiotowej nowelizacji".

oprac. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here