Europejczycy chcą działań UE w sprawie wody

– Według opublikowanego sondażu Eurobarometru blisko trzy czwarte Europejczyków uważa, że UE powinna zaproponować dodatkowe środki w celu rozwiązania problemu wody w Europie.

\"\"
 

Znaczna większość – 68 proc. – sądzi, że problemy związane z wodą są poważne. Susze, powodzie i zanieczyszczenie chemiczne są postrzegane jako poważne wyzwania. 62 proc. obywateli twierdzi, że nie są wystarczająco poinformowani, zaś 67 proc. sądzi, że najskuteczniejszym sposobem rozwiązania problemów związanych z wodą byłoby poszerzenie wiedzy na ich temat. Respondenci wyrazili poparcie dla rozwiązań takich jak większe kary dla podmiotów zanieczyszczających, bardziej sprawiedliwa polityka cenowa lub zachęty finansowe (ulgi podatkowe lub dopłaty). 73 proc. Europejczyków wzywa do podjęcia dalszych działań na szczeblu UE w celu sprostania omawianym problemom.

Komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, powiedział: „Unia Europejska od lat pracuje nad poprawą jakości wody. Prace te przyniosły wyniki: jakość wody pitnej i wody w kąpieliskach uległa znacznej poprawie, a coraz więcej miast wprowadza właściwe rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków. W niektórych europejskich rzekach ponownie pojawiły się ryby takie jak łosoś, które wcześniej nie mogły tam występować. Jest to dowodem na to, że wspólna praca w całej Europie może przynieść efekty. Jednakże susze i powodzie zdarzają się coraz częściej, a wyzwania takie jak zanieczyszczenia lub zmiana klimatu stanowią coraz większe zagrożenie dla jakości wód w Europie. Obywatele zdają sobie z tego sprawę i oczekują, że Unia podejmie działania. Wyniki sondażu wniosą ważny wkład w nadchodzące prace nad planem ochrony wód europejskich.”

Problemy związane z wodą są postrzegane jako poważne
Obywatele są zaniepokojeni zarówno kwestią ilości wody, jak i jej jakości. W krajach śródziemnomorskich poważnym problemem są susze – uważa tak 96 proc. respondentów z Portugalii, 95 proc. z Hiszpanii i 94 proc. z Włoch. Znacząca większość Europejczyków (79 proc.) uznaje powodzie za poważny problem, przy czym najwięcej osób uważa tak w Rumunii (96 proc.), Bułgarii (94 proc.) i Polsce (94 proc.). Większość respondentów uważa, że w ostatnich dziesięciu latach jakość wody uległa poprawie (23 proc.) lub nie zmieniła się (25 proc.), natomiast 44 proc. sądzi, że uległa ona pogorszeniu. Według większości Europejczyków największym zagrożeniem dla zasobów wody jest zanieczyszczenie chemiczne (84 proc.), a następnie zmiana klimatu (55 proc.) oraz zmiany ekosystemów wodnych (49 proc.).

61 proc. respondentów uważa, że ich działania w zakresie ochrony zasobów wodnych są niewystarczające. Respondenci stwierdzili również, że przemysł (65 proc.), rolnictwo (51 proc.) i producenci energii (47 proc.) także muszą wzmóc wysiłki.

Prośba o informacje
W odpowiedzi na pytanie o rozwiązanie problemów związanych z wodą 67 proc. Europejczyków stwierdziło, że przydatne byłoby udostępnienie większej ilości informacji na temat skutków zużycia wody dla środowiska. Szerzenie wiedzy jest według nich najbardziej skutecznym sposobem rozwiązania problemów.

Chociaż obywatele podejmują niewielkie indywidualne kroki w celu oszczędzania i ochrony wody, poprzez np. ograniczenie ilości zużywanej wody lub stosowanie mniejszej ilości pestycydów w ogrodach, 61 proc. respondentów uważa, że działania te nie są wystarczające dla ochrony zasobów wodnych. Obywatele chcą lepiej chronić zasoby wodne i dysponować informacjami potrzebnymi w tym celu.

Uważają jednak, że w celu rozwiązania problemów związanych z wodą konieczne jest wprowadzenie większych kar dla podmiotów zanieczyszczających, bardziej sprawiedliwej polityki cenowej lub zachęt finansowych (ulg podatkowych lub dopłat). Większość obywateli poparła ustalanie cen wody w oparciu o zużycie objętościowe, a także zgadza się, że ceny powinny rosnąć w miarę narastania skutków dla środowiska.

Silne poparcie dla działań na szczeblu UE
73 proc. Europejczyków uważa, że UE powinna zaproponować dodatkowe środki w celu rozwiązania problemów związanych z wodą w Europie. Tendencja ta potwierdza się na całym kontynencie: większość obywateli we wszystkich państwach członkowskich jest przekonana, że kwestię tę należy rozwiązać na poziomie unijnym. Za takim podejściem opowiada się od 55 proc. respondentów w Estonii i 56 proc. w Wielkiej Brytanii po 81 proc. na Słowacji i w Niemczech. Europejczycy sądzą, że środki te powinny skupić się na zanieczyszczeniu wody przez przemysł (69 proc. respondentów) i rolnictwo (39 proc.), nadmiernym zużyciu wody (30 proc.), powodziach i suszach (24 proc.).

Plan dotyczący polityki wodnej

Powyższe kwestie będą przedmiotem rozważań w przygotowanym przez Komisję Europejską planie dotyczącym ochrony zasobów wody w Europie, który powstanie w listopadzie 2012 r. W planie tym określone zostaną obecne niedociągnięcia i przyszłe priorytety oraz zaproponowane zostaną środki mające regulować rozwój polityki wodnej do 2020 r. Podstawę planu będzie stanowić analiza łącząca modelowanie gospodarcze i klimatyczne do 2050 r.

Sondaż przeprowadzono w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej w dniach od 5 do 7 marca 2012 r. W imieniu Komisji Europejskiej przeprowadzono rozmowy w języku macierzystym z około 25524 respondentami reprezentującymi różne grupy społeczne i demograficzne.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

Źródło: European Parliament

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here