Jest pomoc dla studentów ze wsi

Już za chwilę rozpocznie się nowy rok akademicki. Wielu studentów, którzy przyjechali na uczelnie do dużych miast, pochodzi z niezbyt zamożnych rodzin.
 
 

\"rolnictwo,

 
Takim osobom może być szczególnie trudno egzystować w nowych warunkach, ponieważ nie będą mogły liczyć na wsparcie finansowe swoich rodziców. Z różnych opracowań wynika, że szczególnie trudna jest sytuacja materialna rodzin studentów z terenów wiejskich. Właśnie z myślą o tych najbiedniejszych, czyli między innymi osobach z terenów wiejskich, wprowadzony został już w 1998 r. system kredytów studenckich. Ma on ułatwiać młodzieży z tych mniej zamożnych rodzin dostęp do szkolnictwa wyższego. Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa polega w tym przypadku na udzielaniu poręczeń spłaty kredytów zaciągniętych przez studentów z terenów wiejskich.


Udzielając kredytów banki wymagają ustanowienia zabezpieczeń ich spłaty. Warunek ten odnosi się również do kredytów studenckich, które zazwyczaj zabezpieczane są poręczeniami. Już w pierwszych latach funkcjonowania systemu kredytów studenckich okazało się, że młodzież wywodząca się z obszarów wiejskich ma trudności z ustanowieniem zabezpieczeń ich spłaty, w szczególności ze znalezieniem poręczycieli o odpowiednich, w ocenie banków, dochodach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk wiejskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła w 2001 r. udzielanie pomocy w uzyskaniu takich kredytów studentom mieszkującym na obszarach wiejskich poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów. Dotychczas z tej formy pomocy skorzystało  5.431  studentów, którym Agencja udzieliła poręczeń w wysokości  76,4  mln zł.
 
Poręczenia Agencji udzielane są do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu, w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczeń w wysokości 100% kwoty kredytu Agencja udziela studentom, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 600 zł. Poręczenia udzielane są przez Agencję bezpłatnie i obejmują okres o miesiąc dłuższy niż wynikający z umowy o przyznaniu kredytu.
 
Uzyskanie kredytu studenckiego z poręczeniem Agencji możliwe jest wyłącznie w banku, który podpisał stosowną umowę o współpracy. Aktualnie przy udzielaniu poręczeń spłaty kredytów studenckich Agencja współpracuje z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Bankiem S.A. powstałym z połączenia Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. oraz Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. Wnioski o kredyt studencki można składać w ww. bankach do 15 listopada każdego roku.


Ubiegając się o poręczenie Agencji w wybranym przez siebie oddziale jednego z powyższych Banków, bądź w banku spółdzielczym działającym w zrzeszeniu student powinien:
złożyć wniosek o udzielenie poręczenia zgodny z wzorem określonym przez Agencję wraz z: 
dokumentami określającymi dochody w rodzinie pozwalające ustalić dochód na osobę w  rodzinie studenta,
zaświadczeniem z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi,
ustanowić prawne zabezpieczenie poręczenia ARiMR w formie weksla in blanco,
podpisać umowę o udzielenie poręczenia spłaty kredytu studenckiego.
Pierwszeństwo w uzyskaniu poręczenia kredytu studenckiego mają studenci o dochodach na osobę w rodzinie w wysokości nie przekraczającej 600 zł.
Poręczenia spłaty kredytów studenckich udzielane są przez Agencję w trybie uproszczonym, który umożliwia studentom załatwienie wszelkich formalności związanych z poręczeniem w banku kredytującym działającym w imieniu Agencji, który na podstawie zawartej z Agencją umowy o współpracy upoważniony jest do:
wydawania formularzy wniosków, przyjmowania i rozpatrywania wniosków o poręczenie Agencji wraz z wymaganą dokumentacją, zawierania z Wnioskodawcami umów o udzielenie poręczenia spłaty kredytu studenckiego,
przyjmowania weksli własnych in blanco wystawionych przez studentów z tytułu zabezpieczenia poręczenia udzielonego przez Agencję.

Redakcja AgroNews, fot. freeimages.com

Źródło: ARiMR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here