Nie żal pieniędzy na WPR

WPR musi uczynić więcej dla zagwarantowania konsumentom rozsądnych cen żywności, ochrony środowiska i pomocy dla rozwoju obszarów wiejskich – uważa większość obywateli UE zapytanych w ostatnim sondażu Eurobarometru.

Opublikowana w zeszły wtorek ankieta pokazuje, że przytłaczająca większość (90%) badanych osób uważa rolnictwo i obszary wiejskie za ważne dla przyszłości, ale uwidacznia również wyraźnie brak świadomości dotyczącej samej wiedzy na temat WPR. Statystyki pokazują, że poziom zrozumienia dla spraw rolnictwa pozostał w ciągu ostatnich czterech lat niezmieniony.

Niemniej jednak wyrażano szerokie poparcie dla zwiększenia roli unijnego sektora rolnego, który mógłby wziąć na siebie również odpowiedzialność za zmiany klimatu, zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe, zapewnić odpowiednią jakość i bezpieczeństwo samych produktów spożywczych oraz zapewniać rolnikom przyzwoity standard życia.

Znaczna większość (82%) badanych zgadzała się na przykład, że UE musi wspierać rolników przy takiej zmianie trybu ich pracy, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym, natomiast 66% odpowiedziało, że obecny budżet na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich jest albo odpowiedni, albo niewystarczający. Ponad trzy czwarte zapytanych uważało, że w ciągu najbliższych kilku lat rolnictwo zostanie poważnie dotknięte zmianami klimatu, natomiast 61% nie sądzi, aby to rolnictwo było jednym z zasadniczych powodów zmian klimatycznych. Źródła wywodzące się z Komisji podały, że te wyniki pomogą odpowiednio ukierunkować podejście DG Rolnictwo do reformy WPR oraz sposób, w jaki opinia publiczna ma być informowana o reformie; Komisja w coraz większym stopniu skupia się na przekazywaniu informacji o korzyściach z WPR dla społeczeństwa jako całości, a nie tylko dla rolników. Pytania postawione w sondażu zostały opracowane wspólnie przez Komisję i instytut badania rynku i opinii TNS Opinion, który przeprowadził ankietę.

Wzrost wydatków

Panuje pogląd, że WPR raczej słabo radzi sobie z ochroną gospodarstw rodzinnych i nie zapewnia w dostatecznym stopniu godziwego standardu życia rolnikom, na co wskazuje fakt, że odsetek ocen pozytywnych (w sondażu) spadł odpowiednio o 18% i 15% w stosunku do rezultatów z lat poprzednich. Mając to na uwadze, zdecydowana większość (82%) obywateli UE stwierdziła, że opowiada się za utrzymaniem subsydiów. Ponadto 70% respondentów podało, że chce zwiększenia wsparcia finansowego dla rolników w ciągu następnej dekady. Około 72% ankietowanych reprezentowało pogląd, że na przestrzeni kolejnych dziesięciu lat pomoc finansowa dla unijnych rolników powinna wzrosnąć lub pozostać na mniej więcej tym samym poziomie. Przez ostatnie trzy lata wzrósł odsetek osób, które uważają, że budżet na politykę rolną powinien się zwiększać.

Pozytywne wyniki

Patrząc nieco bardziej optymistycznie, WPR postrzegana jest jako system dobrze radzący sobie z zapewnianiem bezpieczeństwa żywnościowego w UE – wzrost o 39% [w gronie przepytywanych osób], gwarantujący, że produkty rolne są zdrowe, bezpieczne i dobrej jakości (+21%) oraz sprzyjający metodom ekologicznego rolnictwa (+8%). Opinia publiczna szeroko popiera także nowe cele WPR – na przykład pomoc rolnikom w realizacji wyzwań wynikających ze zmian klimatu, bardziej prorynkowe podejście, sprawiedliwsze alokowanie wsparcia oraz udzielanie go pod warunkiem spełniania wymogów zgodności ze standardami w zakresie ochrony środowiska, zachowanie tradycyjnego krajobrazu wiejskiego i rozwój gospodarki na obszarach wiejskich.

Brak świadomości

Jednak o ile europejscy obywatele przykładają wciąż dużą wagę do tematu rolnictwa, o tyle większość z nich ma ograniczoną wiedzę na temat WPR. Mniej niż połowa zapytanych słyszała lub czytała o unijnej polityce rolnej i polityce rozwoju obszarów wiejskich. Sondaż wykazał, że świadomość WPR i jej dokładne rozumienie są stosunkowo niskie i nie wzrosły od 2006 r.: ponad połowa ankietowanych (57%) nie słyszała o WPR. Zaledwie 13% faktycznie ma wiedzę o WPR i rozumie, co ona za sobą pociąga. Przedstawiciele Komisji wyjaśniali, że struktura sondażu pozwalała na uzyskanie szczegółowych wyników mimo początkowej nieznajomości WPR, a działo się tak wskutek objaśniania celów WPR, po których następowały pytania mające określić opinie badanych w kwestii istotności tych celów. W analizie Eurobarometru z października/listopada, Europejczycy umieszczali pomoc dla rolnictwa jako trzeci priorytet przy pobudzaniu zrównoważonego wzrostu. Nowe badanie firma TNS Opinion, przeprowadziła między listopadem a grudniem 2009 r., na prośbę DG Rolnictwo. Przy zastosowaniu tradycyjnej metody Eurobarometru w każdym państwie członkowskim przepytano tysiąc osób.

Źródło: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa,www.fapa.com.pl, fot. sxc.hu    

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here