Rewolucyjne szacowanie skutków suszy do konsultacji społecznych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe zasady szacowania skutków klęski suszy.

Ogólne założenia projektu wychodzą naprzeciw zgłaszanym wielokrotnie przez Wielkopolską Izbę Rolniczą postulatom uproszczenia całego systemu obsługi poszkodowanych przez tę klęskę i ograniczenia błędów przy sporządzaniu protokołów. Ponadto należało przyjąć nowe rozwiązania w zgodne z obowiązującymi ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19.

Ministerialny projekt jest rewolucyjny

Ministerialny projekt śmiało można nazwać rewolucyjnym. Otóż zakłada on, że rolnik posługując się „publiczną aplikacją” dostępną na stronie internetowej „urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji” sam wygeneruje wniosek, który automatycznie z systemu informatycznego ARiMR pobierze dane o działkach rolnych i zwierzętach gospodarskich. Rolnik we wniosku poda oszacowany przez siebie procent strat, który zostanie skonfrontowany z danymi zawartymi w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR). Jeżeli podany przez rolnika procent strat będzie wyższy niż przyjęty w monitoringu, aplikacja skoryguje tę wartość do wysokości wynikającej z SMSR. Podobna korekta nastąpi automatycznie, gdy rolnik zawyży liczbę zwierząt czy poda zawyżone dodatkowe koszty w produkcji zwierzęcej. Projekt rozporządzenia zawiera wykaz gatunków zwierząt, dla których straty w produkcji pasz objętościowych czy soczystych będzie można uznać za dodatkowe koszty poniesione w związku z wystąpieniem suszy.

Wniosek podpisany elektronicznie

Powstały w ten sposób wniosek zostanie przez rolnika podpisany elektronicznie podpisem zaufanym i będzie podstawą do sporządzenia protokołu przez komisję klęskową. Do wniosku rolnik będzie mógł dołączyć dokumentację fotograficzną.

Jak podkreśla resort rolnictwa, aplikacja znacznie usprawni proces szacowania szkód powstałych w wyniku suszy przede wszystkim poprzez ograniczenie błędów i poprzez wyeliminowanie udziału w szacowaniu komisji klęskowej skrócenie czasu na uzyskanie informacji o wysokości szkód stanowiącej podstawię do ubiegania się o pomoc. Komisja klęskowa dysponując wszystkimi danymi bezzwłocznie sporządzi protokół oszacowania szkód.

Preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji również przez  aplikację

W oparciu o protokół wygenerowany przez aplikację publiczną producent rolny, także poprzez tę aplikację, będzie mógł złożyć wniosek o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji. Dopłaty do preferencyjnego oprocentowania będą mogły być stosowane przez okres 4 lat od dnia 30 września roku, w którym wystąpiła susza. Preferencyjne oprocentowanie określono w projekcie na 0,5% w skali roku, o ile rolnik spełni obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym od ryzyka suszy (z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych). W przeciwnym razie, oprocentowanie będzie ustalane w oparciu o wskaźnik WIBOR, nie będzie jednak wyższe niż 2,855% rocznie. Zwróćmy uwagę, że w dotychczas obowiązujących przepisach nie było wymogu ubezpieczenia upraw od ryzyka suszy.

Izby sprzeciwiają się elektronicznemu szacowania suszy!

W podobny sposób będzie możliwe wnioskowanie także o pomoc w formie dotacji. Także w tym przypadku uzyskanie pomocy w pełnej wysokości uzależnione będzie o ubezpieczenia przynajmniej połowy powierzchni upraw od ryzyka suszy. Planuje się także zróżnicowanie stawki pomocy w przypadku użytków zielonych od obsady zwierząt z gatunku bydło, owce lub kozy.

Pomoc dla producentów, u których szkody przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji

Powyższe formy pomocy będą dostępne dla producentów rolnych, którzy w wyniku suszy ponieśli szkody w wysokości większej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie.

Źródło: WIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here