Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie skupować pszenicę konsumpcyjną

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych prowadzi rozeznanie rynku w zakresie zakupu zboża – pszenicy konsumpcyjnej, zwanej dalej zbożem, z przeznaczeniem wprowadzenia na rezerwy strategiczne. Przedmiotem prowadzonego rozeznania jest zakup zboża wraz z usługą przechowywania na terenie naszego kraju.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie skupować pszenicę konsumpcyjną

Skup pszenicy konsumpcyjnej: Ograniczony czas na złożenie ofert

W przypadku chęci złożenia oferty należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej: FORMULARZ w terminie do dnia 14.04.2023 r. do godziny 12:00.

Do formularza należy dołączyć pliki wymienione poniżej w formie skanu dokumentu podpisanego tradycyjnie lub dokumentu podpisanego elektronicznie:

 1. Podpisana klauzula informacyjna RODO – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
 2. Pełnomocnictwo (jeśli wymagane) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2
 3. Oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3
 4. Podpisane wymagania dla magazynu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4

Złożona oferta powinna być przedstawiona w zależności od oferowanej ilości, zgodnie z zadaniami:

 1. Zadanie 1 – zakup w ilości nie mniejszej niż 1 000 ton do 20 000 ton – dostawa do magazynów wskazanych przez Agencję (oferta ma zawierać cenę za towar i transport, bez opcji przechowywania);
 2. Zadanie 2 – zakup w ilości nie mniejszej niż 20 000 ton i nie większej niż 45 000 ton – podmiot posiada zboże na stanie magazynowym na potrzeby eksportu;
 3. Zadanie 3 – zakup w ilości nie mniejszej niż 45 000 ton i więcej – podmiot posiada zboże na stanie magazynowym na potrzeby eksportu;

Przedsiębiorca, z którym zostanie zawarta umowa dokona sprzedaży na rzecz Agencji pszenicy konsumpcyjnej pochodzącej z upraw prowadzonych na terytorium RP oraz świadczyć będzie usługę przechowania obejmującą magazynowanie. Przedsiębiorca ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanej pszenicy. Pszenica stanowiąca rezerwy strategiczne pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.

Przedsiębiorcy świadczący na rzecz Agencji usługę sprzedaży i przechowywania zboża powinni zapewnić w szczególności:

 1. usługę przechowania zboża w magazynie własnym lub magazynie, do którego posiada inny tytuł prawny (między innymi elewator komorowy żelbetonowy, elewator stalowy z izolacją cieplną, magazyn płaski) zlokalizowanym na terenie Polski, spełniającym wymogi określone w załączniku nr 5, w przypadku złożenia oferty na zadanie nr 2 i zadanie nr 3,
 2. przechowywanie ziarna zbóż w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jego jakości, przy zapewnieniu wymaganego przez Agencję poziomu ilościowego i jakościowego,
 3. posiadanie sprawnej infrastruktury technicznej niezbędnej do wydania i przechowywania ziarna zbóż,
 4. prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z wydaniem przechowywanej rezerwy
 5. oznakowanie pomieszczeń przechowalniczych, w których będzie przechowywana rezerwa strategiczna (zboże) w sposób widoczny i czytelny
 6. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o ochronie danych osobowych
 7. zapewnienie oraz przedstawienie wyników badań jakościowych m.in. na mykotoksyny i pestycydy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustalonych dla każdego pomieszczenia magazynowego (raporty z badań będą wymagane na etapie negocjacji warunków umowy).

Jakość zboża musi być zgodna z minimalnymi parametrami wskazanymi w formularzu ofertowym. Dopuszcza się akceptację wyników badań zboża z aktualnej partii.

Dotyczy zadania nr 2 i 3:

– warunkiem podpisania umowy jest wniesienie wadium przetargowego w wysokości 5% wartości zboża przelewem na wskazany rachunek bankowy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Warszawie.

Agencja zastrzega sobie prawo niezawarcia umów z Przedsiębiorcami, którzy:

 1. realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy
 2. według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie przechowywania pszenicy będącej przedmiotem postępowania.

Zboże będące przedmiotem sprzedaży kupowane jest z przeznaczeniem wprowadzenia ich do rezerw strategicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych, przedmiotowe postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem ustawy o ochronie informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Darmowa pomoc dla rolników od doradców WODR

Ze względu na pilny charakter zakupów spowodowany sytuacją kryzysową na rynku zbóż będącą wynikiem konfliktu zbrojnego na Ukrainie Agencja zastrzega sobie prawo zawarcia umów w trakcie prowadzonego rozeznania rynku.

Powyższe dokumenty powinny być przedłożone w języku polskim, kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentacji firmy.


W przypadku dodatkowych pytań prosimy o przesłanie wiadomości na adres: skupzboza@rars.gov.pl.

Źródło: RARS

Agata Molenda
Agata Molendahttps://agronews.com.pl
Redaktor portalu agronews.com.pl. Email: a.molenda@agronews.com.pl

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

13,428FaniLubię
7,105ObserwującyObserwuj
3,946ObserwującyObserwuj
8,520SubskrybującySubskrybuj
Verified by ExactMetrics