Stawka zwrotu podatku akcyzowego bez zmian

W związku z pismem KRIR w sprawie podwyższenia zaproponowanej w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r., stawki zwrotu podatku akcyzowego oraz zwiększenia limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.), Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego na rok następny, mając na względzie projekt, ustawy budżetowej na następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego.
 
 
Podstawę zwrotu na rzecz producentów rolnych części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stanowią przepisy ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., wdrażające przepisy Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003).

Zgodnie z ww. dyrektywą państwa członkowskie mogą stosować minimalną stawkę akcyzy do produktów energetycznych i elektryczności używanych w rolnictwie, ogrodnictwie, hodowli ryb i leśnictwie, do olejów napędowych oznaczonych kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, w wysokości 21 euro/1000 l. Wprowadzenie stawki podatku akcyzowego w minimalnej wysokości 21 Euro/1000 l dla oleju napędowego obecnie opodatkowanego według stawki w wysokości 1.196 zł/1000 l oznaczałoby zmniejszenie tej stawki o ok. 1100 zł/1000 l (tj. 1,10 zł /litr) (wyliczono według kursu walutowego EURO/PL w wysokości 4,1057 z1 — według zawiadomienia Komisji Europejskiej (Dz. Urz. WE C 296/5 z 02.10.2012 r.)).

Uwzględniając kwotę dotacji określoną w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 w wysokości 720 mln zł, stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego oraz powierzchnię użytków rolnych przewidywanych do objęcia zwrotem podatku akcyzowego w roku 2013, nie jest możliwe podwyższenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2013 r. powyżej kwoty 0,97 zł na 1 litr oleju napędowego.

Ponadto MRiRW poinformowało, że ze względu na ograniczone środki budżetowe możliwe do zaangażowania na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, obecnie nie jest możliwe zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych.

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here