Uczestnictwo w systemach jakości żywności: najwięcej wniosków złożyli…

Rolnicy i producenci rolni z południowo-wschodniej Polski złożyli najwięcej wniosków o dofinansowanie kosztów ponoszonych na „Uczestnictwo w systemach jakości żywności”.

Rolnicy i producenci rolni złożyli do tej pory w skali kraju 6140 wniosków o przyznanie pomocy z działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”. Ubiegają się łącznie o dofinansowanie w wysokości 32,8 mln zł. Największe zainteresowanie otrzymaniem wsparcia z tego działania wykazują rolnicy i producenci rolni z województwa małopolskiego oraz podkarpackiego.

Działanie „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” zostało uruchomione 15 kwietnia br., a pula środków przewidziana w całym okresie wdrażania PROW 2007-2013 na dofinansowanie udziału rolników w systemach jakości żywności wynosi 100 mln euro. Termin składania wniosków w ramach tego działania upłynie z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków osiągnęło co najmniej 110% dostępnych środków finansowych.

Działanie „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest adresowane do producentów rolnych, wytwarzających produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi bezpośrednio lub po przetworzeniu, w ramach wspólnotowych systemów jakości żywności oraz uznanych, krajowych systemów jakości żywności. Rolnicy korzystający z tego działania mogą ubiegać się m.in. o zwrot, do określonej kwoty, kosztów uzyskiwania certyfikatów i świadectw jakości oraz składek członkowskich wnoszonych na rzecz grupy producentów.

Możliwość skorzystania z pięcioletniej pomocy finansowej przysługuje rolnikom wytwarzającym w ramach wspólnotowych systemów jakości żywności produkty, które są wpisane do rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, a także do rejestru Chronionych Nazwy Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych oraz produkty rolnictwa ekologicznego. Możliwość skorzystania z takiej pomocy przysługuje również rolnikom, którzy wytwarzają produkty w ramach krajowych, uznanych systemów jakości żywności. Obecnie tym działaniem objęty jest jeden taki system – Integrowanej Produkcji.

Wysokość pomocy jaką może otrzymać rolnik lub producent rolny z działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” uzależniona jest od tego, w jakim systemie jakości uczestniczy. Maksymalna kwota rocznej pomocy, jaką można uzyskać wynosi:

  • 3200 zł – w systemach Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności oraz Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych.
  • 996 zł – w systemie Rolnictwa Ekologicznego
  • 2750 zł – w systemie Integrowanej Produkcji (w tym do 750 zł koszty składki na rzecz grupy producentów oraz zakup publikacji na temat IP i zakup pułapek feromonowych i lepowych).

Można jednocześnie ubiegać się o wsparcie, wypełniając osobne wnioski o pomoc, a potem o płatność, z tytułu uczestniczenia w różnych systemach jakości żywności albo w związku z wytwarzaniem różnych produktów posiadających Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność, Chronioną Nazwę Pochodzenia lub Chronione Oznaczenie Geograficzne. Roczna suma uzyskiwanego wsparcia nie może być wyższa niż równowartość 3000 euro na gospodarstwo.

Pomoc może być przeznaczona na zwrot kosztów kontroli, po przeprowadzeniu których wydaje się:

  • certyfikaty zgodności lub świadectwa jakości handlowej produktów wytwarzanych w ramach systemów Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności oraz Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych (dotyczy systemów: ChNP-ChOG, GTS );
  • certyfikaty zgodności wydane przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, potwierdzające, że płody rolne nieprzetworzone oraz produkty z nich powstałe, w tym także zwierzęta oraz produkty i przetwory pochodzenia zwierzęcego, zostały wyprodukowane lub przetworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2092/91 lub certyfikatu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1), w załączniku XII (dotyczy systemu: Rolnictwo ekologiczne);
  • certyfikaty poświadczające stosowanie integrowanej produkcji. Do tych kosztów zalicza się także koszty poniesione na uzyskanie zaświadczeń o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych (dotyczy systemu: IP).

Wsparcie może być przeznaczone także na zwrot kosztów składek poniesionych na rzecz grup producentów, które dostarczają swoim członkom w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o płatność odpowiednich usług wynikających z uczestnictwa w systemach jakości żywności, np. kontroli czy szkoleń. Pomocą może być także objęty zakup specjalistycznych publikacji na temat prowadzenia produkcji integrowanej oraz zakup pułapek feromonowych i lepowych (dotyczy systemu Integrowanej Produkcji).

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, www.arimr.gov.pl, fot.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here