Zasady przewozu ziemniaków z Polski do krajów UE

W bieżącym roku Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa był wielokrotnie informowany o nieprawidłowościach przy przemieszczaniu przesyłek ziemniaków wyprodukowanych w Polsce, do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
 

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez służby ochrony roślin innych państw członkowskich UE, ziemniaki nieposiadające stosownych dokumentów i oznakowań, są zwracane do Polski lub niszczone na koszt posiadacza. Jednocześnie, po uzyskaniu informacji o takich nieprawidłowościach, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa wszczyna stosowne postępowanie wyjaśniające, które może zakończyć się zastosowaniem kary grzywny lub opłaty sankcyjnej.

Biorąc pod uwagę powyższe, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa ponownie przypomina o zasadach przemieszczania ziemniaków wyprodukowanych w Polsce, do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, wyprodukowane w Polsce ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, jeśli zostały wyprodukowane oraz zapakowane lub też dystrybuowane przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzanego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.
 

Ponadto, wszystkie ziemniaki w miejscu produkcji, z którego pochodzą przemieszczane bulwy, zostały przebadane przez wojewódzkiego inspektora i uznane za wolne od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Przygotowanie i załadunek ziemniaków odbywa się pod nadzorem pracowników wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, a po dokonaniu załadunku, środek transportu zabezpieczany jest oficjalną plombą.

Przesyłki ziemniaków powinny być zaopatrzone w:
1.    zaświadczenie, wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, oraz odpowiednio
2.    paszport roślin, wydany przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa – w przypadku sadzeniaków ziemniaka, albo
3.    oznakowanie, zawierające co najmniej numer wpisu do rejestru przedsiębiorców podmiotu, który wyprowadza ziemniaki oraz kod statystyczny powiatu, na terenie którego ziemniaki były uprawiane – w przypadku ziemniaków innych niż sadzeniaki (oznakowanie może mieć dowolną formę, np. prostej naklejki lub etykiety).

Informacja o każdej przesyłce ziemniaków, przekazywana jest przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa do służby ochrony roślin kraju ich przeznaczenia, która przejmuje dalszy nadzór nad przesyłką.

Ponadto, ze względu na przepisy prawa w zakresie zapobiegania występowaniu i rozprzestrzenianiu się grzyba Synchytrium endobioticum, ziemniaki pochodzące z powiatów, w których występują patotypy grzyba Synchytrium endobioticum inne niż patotyp 1(D1), tj. z powiatów: wałbrzyskiego, tatrzańskiego, nowotarskiego, suskiego i żywieckiego, nie mogą być przemieszczane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przemieszczania ziemniaków do innych państw członkowskich Unii Europejskiej można uzyskać w jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie całego kraju.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
Źródło: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here