Zatrudnianie cudzoziemców przy pracach sezonowych w rolnictwie

28 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 155, poz. 919).

Dotychczas te kwestie były uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Podobnie jak w obowiązujących dotychczas przepisach, obywatele Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy będą mogli wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę, jeżeli przed podjęciem tej pracy powiatowy urząd pracy zarejestrował pisemne oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi.

Oświadczenie to będzie rejestrowane przez powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (dotychczas ze względu na miejsce zamieszkania) lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. W pkt. 22 w § 1 rozporządzenia już obowiązującego wymieniono dodatkowe informacje dotyczące pracy cudzoziemca, które powinny być obowiązkowo zamieszczone w oświadczeniu (nazwa zawodu, miejsce, data rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia, a także rodzaj umowy na podstawie, której praca będzie wykonywana).

Poza tym, powierzający pracę zobowiązany został do oświadczenia, iż zapoznał się z przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców oraz że nie ma możliwości zaspokojenia swoich potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy. Odpowiednia informacja na ten temat będzie, jak dotychczas, dostępna w powiatowych urzędach pracy rejestrujących oświadczenia.

Nowy przepis uzależnia możliwość pracy cudzoziemca bez zezwolenia na pracę od zawarcia umowy w formie pisemnej oraz doprecyzowuje, że ograniczenie możliwości wykonywania pracy do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy obowiązuje cudzoziemca niezależnie od liczby podmiotów powierzających mu wykonanie pracy.

Pliki do pobrania:

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here