Inwestycje w wiatraki: lokata kapitału dla każdego? Część II

Powrót do części I

Inną formą lokowania kapitału jest objęcie wyemitowanych akcji w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Należy zwrócić uwagę, że spółki akcyjne objęte są wymogami związanymi z publicznym oferowaniem wyemitowanych akcji. Spółka inwestycyjna oferując inwestorom akcje nowej emisji ma obowiązek spełnić wymogi przewidziane ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 

 

\"\"

 

Przede wszystkim wiąże się to z koniecznością przygotowania i publikacji prospektu emisyjnego. Prospekt należy przedłożyć Komisji Nadzoru Finansowego do akceptacji. W przypadku takiej formy inwestycji inwestor powinien zawsze żądać udostępnienia prospektu emisyjnego.

Zbliżonym do powyższego modelem inwestycyjnym jest możliwość objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w przeciwieństwie do akcji nie stanowią papierów wartościowych, zatem spółka inwestycyjna nie będzie podlegać rygorowi związanemu z ofertą publiczną. Ponadto udziałowiec spółki z o.o. posiada większy wpływ na samą działalność spółki.

Negatywnie z punktu widzenia stabilności procesu inwestycyjnego należy ocenić pozyskiwanie środków finansowych od inwestorów na zasadzie pożyczki wspólnika do spółki celowej. W takiej sytuacji spółka celowa rozpoczyna swoją działalność z ujemnym kapitałem własnym, co rodzi ryzyko jej niewypłacalności, a w konsekwencji upadłości w przypadku wymagalności pożyczek przed zrealizowaniem inwestycji. Przed takim modelem finansowania inwestycji przestrzega również Komisja Nadzoru Finansowego.

Dużo bardziej stabilną i pewną metodą początkowego finansowania projektu inwestycyjnego jest objęcie udziałów po cenie przekraczającej ich wartość nominalną tzw. agio. Wkłady pieniężne przeznaczane są w takiej sytuacji na utworzenie kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych. W ten sposób powiększony zostaje kapitał własny, a spółka celowa zyskuje środki finansowe umożliwiające swobodne rozpoczęcie działalności operacyjnej.

Status wspólnika wiąże się z szeregiem przywilejów jakie inwestor uzyskuje z mocy przepisów prawa. Wystarczy wspomnieć o prawie do informacji o bieżącej działalności spółki, prawie do dywidendy, czy uczestnictwie w zgromadzeniu wspólników. Inwestor powinien wnikliwie zapoznać się z treścią umowy spółki celowej, do której zamierza przystąpić. Umowa spółki określa zasady prowadzenia przedsiębiorstwa spółki, zakres kompetencji poszczególnych organów spółki, zakres praw i obowiązków inwestora. Ponieważ umowa spółki ze swej istoty jest aktem o charakterze generalnym, spółka inwestycyjna powinna dodatkowo zawrzeć z inwestorem tzw. umowę o współpracy, w której zostaną określone indywidualne zobowiązania inwestora i spółki inwestycyjnej.
Na co przystępujący do spółki inwestor powinien zwrócić uwagę?

Przede wszystkim inwestor jako udziałowiec spółki z o.o. ma prawo do kontroli działalności spółki poprzez wgląd do ksiąg lub żądanie wyjaśnień od zarządu spółki i nie powinno być ono ograniczane. Natomiast umowa spółki lub umowa o współpracę nie może wyłączyć ani ograniczać uprawnień wspólnika ściśle związanych z posianymi przez niego udziałami. Chodzi tu o prawo głosu na zgromadzeniu wspólników oraz prawo do dywidendy.

Warto pamiętać, że prawo do dywidendy przysługuje, gdy zysk został potwierdzony w sprawozdaniu finansowym, a wspólnicy podjęli uchwałę o jego wypłacie. Nie można zatem wykluczyć sytuacji, w której wspólnicy przeznaczą zysk na inne cele niż dywidenda. Powyższe ryzyko można zminimalizować poprzez zobowiązanie się wspólników w umowie o współpracę do głosowania na zgromadzeniu wspólników za wypłatą wygenerowanego zysku.

Należy pamiętać, że wysokość należnej dywidendy zawsze jest proporcjonalna do ilości posiadanych udziałów. Za nieważne należy uznać postanowienia umowy spółki przyznające zgromadzeniu wspólników prawo do decydowania o wysokości dywidendy, wypłacanej dla poszczególnego wspólnika.

Z tego też względu należy zwrócić uwagę na postanowienia umowy spółki zapobiegające nadmiernemu „rozwodnieniu” kapitału zakładowego. Inwestor powinien mieć zagwarantowany minimalny udział w generowanym przez spółkę potencjalnym zysku. Skutek ten można osiągnąć poprzez określenie w umowie spółki maksymalnej ilości udziałów.

Warto zwrócić uwagę na postanowienia umowy spółki dotyczące obowiązku świadczenia dopłat przez wspólników. Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. W ten sposób spółka inwestycyjna może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe kosztem inwestora, który zamiast zarabiać na produkcji energii, będzie zmuszony ponieść dodatkowe, nieprzewidziane wydatki. Z drugiej strony nie należy całkowicie wyłączać możliwości dokapitalizowania spółki celowej w formie dopłat. Dlatego umowa spółki powinna co do zasady przewidywać taką możliwość, jednakże pod warunkiem udzielenia zgody przez wszystkich wspólników.

Ważne z punktu widzenia ochrony interesów udziałowca i kosztów ponoszonych przez spółkę jest określenie w umowie spółki zasad wynagrodzenie członków organów spółki celowej. Umowa spółki powinna wprost stanowić, że członkom zarządu jak i rady nadzorczej nie będzie przysługiwać wynagrodzenie z tytułu pełnionych przez nich funkcji w spółce. W przeciwnym przypadku nie można wykluczyć ryzyka, że wynagrodzenia członków organów spółki zostanie określone na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, podjętej bez zgody inwestora.

Czytaj także:
Działania KE mogą doprowadzić do wzrostu cen energii?
Ostatni moment na uzyskanie dopłat na instalacje solarne!
Poradnik inwestora farm wiatrowych

Spółka celowa powinna mieć również zapewnioną możliwość prowadzenia niezakłóconej działalności operacyjnej, tak aby projekt elektrowni wiatrowej mógł być efektywnie realizowany i zarządzany. Dlatego prowadzenie spraw bieżących spółki celowej najlepiej będzie pozostawić w gestii spółki inwestycyjnej. Natomiast, decyzje strategiczne co do dalszej działalności spółki celowej, jak zbycie jej przedsiębiorstwa, czy zmiana umowy spółki powinny być podejmowane przy udziale kwalifikowanej większości wspólników.

Inwestor powinien wiedzieć, że udziały w spółce celowej są zbywalne. Jednakże zbycie udziałów można uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć w treści umowy spółki. Umowa sprzedaży udziałów bez wymaganej zgody będzie nieważna. Przyszły udziałowiec powinien zatem zweryfikować w jaki sposób umowa spółki ogranicza zbycie udziałów, a tym samy w jakich okolicznościach będzie mógł wycofać zainwestowane środki.

Rozważając decyzję o inwestowaniu swoich środków w elektrownie wiatrowe należy zapoznać się z oferowanymi nam warunkami uczestnictwa w projekcie oraz wnikliwie przeanalizować postanowienia zawieranych umów.

Inwestor powinien mieć świadomość, że ze względu na specyfikę produkcji energii z odnawialnych źródeł osiągane w przyszłości zyski, a co za tym idzie wypłacane dywidendy mogą różnić się od siebie w poszczególnych latach, a zagwarantowanie ich na stałym poziomie jest wręcz niemożliwe. Warto też przed podjęciem decyzji inwestycyjnej starannie przyjrzeć się realizowanemu projektowi elektrowni bądź farmy wiatrowej, zasięgnąć informacji o spółce inwestycyjnej oraz generalnym wykonawcy projektu. Co do zasady ten sposób lokowania kapitału od lat sprawdza się u naszych zachodnich sąsiadów i widać, że na naszym rynku pojawiają się ciekawe oferty.

Zwracając uwagę na istotne kwestie poruszone powyżej i posiadając pełną wiedzę na temat mechanizmów oferowanego produktu inwestycyjnego, będzie można podjąć świadomą decyzję co do bezpiecznej lokaty kapitału.

Dominik Sołtysiak – adwokat, Partner w Kancelarii BSJP Legal & Tax Advisory.

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,174FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,654ObserwującyObserwuj
5,390SubskrybującySubskrybuj

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE