O bezpieczeństwie polskiego sektora rolno-spożywczego na Agro SEC

9 czerwca 2016 r. w Warszawie w Hotelu Marriott odbyło się Agro Security Forum AGROSEC, poświęcone problematyce bezpieczeństwa polskiego sektora rolno-spożywczego, którego głównym organizatorem było Europejskie Centrum Biznesu. Portal AgroNews sprawował patronat medialny nad forum.

 

\"rolnictwo,
 

Forum podzielone było na cztery obszary tematyczne, w ramach których omówiono najważniejsze kwestie w obszarze bezpieczeństwa sektora rolno-spożywczego m.in. sektora rolno-spożywczego jako filaru gospodarki Polski, przemysłu mięsnego, przemysłu mleczarskiego oraz sadownictwa jako silnej gałęzi branży rolniczej.

Sesja Plenarna zatytułowana „Sektor rolno-spożywczy – filar gospodarki Polski – motor polskiego eksportu” moderowana była przez Beatę Drewnowską, Dziennikarkę Dziennika Rzeczpospolita. Sesja została podzielona na dwie części merytoryczne: Rządową oraz Biznesową. W pierwszej części w charakterze prelegentów wystąpili: Maria Fajger, Zastępca Prezesa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Artur Habza – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego; prof. Andrzej Kowalski, Dyrektor Instytutu, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Marcin Kwasowski, Wicedyrektor Departamentu Ekonomicznego Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Ewa Lech, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; dr hab. Ryszard Michalski, Dyrektor Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur; Jarosław Sachajko, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Jan Staniłko, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji, Ministerstwo Rozwoju; Kazimierz Sumisławski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Prelegenci debaty rozpoczęli dyskusję od zarysowania stanu branży rolno spożywczej po 27 latach od rozpoczęcia przemian ustrojowych w Polsce, zarówno pod kątem wykorzystanych szans, jak i niespełnionych planów. Następnie skoncentrowano się na kwestii nowych regulacji, jakie obecne władze planują wprowadzić, a które będą miały bezpośredni wpływ na branżę spożywczą. Chodziło m.in.  o podatek obrotowy i eliminację nieuczciwych praktyk, stosowanych przez sieci. Nie bez znaczenia była też kwestia wsparcia sektora przez państwo, z perspektywy realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zwrócono tu w szczególności uwagę na niebezpieczeństwo anonimowości polskiej żywności na rynkach zagranicznych i możliwości wsparcia w zakresie promocji polskiej marki.

W drugiej części Sesji Plenarnej do dyskusji zaproszono przedstawicieli biznesu. W jej ramach udział wzięli: Zenon Daniłowski, Prezes Zarządu, Makarony Polskie S.A.; Andrzej Faliński, Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji; Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców; Marek Moczulski, Prezes Zarządu, Bakalland; Robert Niczyporuk, Radca Prawny, Adwokat, Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka; Paweł Stamburski, Dyrektor Departamentu Agrobiznesu, Bank Zachodni WBK S.A.; Leszek Wiwała, Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Prelegenci w pierwszej kolejności skoncentrowali się na temacie  wpływu członkostwa Polski w Unii Europejskiej na kondycję branży rolno-spożywczej. Z jednej strony zastanawiano się, nad koniecznością dywersyfikacji eksportu, poza granice Unii. W szczególności związane to było z obserwowalnym dzisiaj zjawiskiem odradzającego się protekcjonizmu w UE, jako potencjalnego zagrożenia dla polskiej ekspansji na rynkach wspólnotowych. Następnie rozważano dalsze możliwości rozwoju sektora w dobie zaostrzania się konkurencji, protekcjonizmu i globalizacji. Debata dotyczyła zarówno kondycji polskiego eksportu rolno-spożywczego od  wprowadzenia embarga przez Rosję, jak również strategii promocyjnej eksportowanych produktów. Postawiono też ważne pytanie o pozycję polskich firm w Europie Środkowo-Wschodniej i czy mogą one stać się liderami w regionie tj. na ile są one w stanie konsolidować rynek regionalny, a na ile są skazane na wchłonięcie przez globalne koncerny.

I panel nosił tytuł „Przemysł mięsny – drób czy wieprzowina, redefinicja priorytetów”. Moderatorem panelu była ponownie Beata Drewnowska, zaś do debaty zostali zaproszeni: Witold Choiński, Prezes Zarządu, Związek Polskie Mięso; Jacek Lewicki, Prezes Zarządu, Drosed S.A.; Janusz Rodziewicz, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Rzeźników Wędliniarzy RP; Wiesław Różański, Prezes Zarządu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego; Grzegorz Rykaczewski, Analityk Agrobiznesu, Bank Zachodni WBK S.A.; Jerzy Wierzbicki, Prezes Zarządu, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego; Michał Wójciak, Dyrektor Biura Interwencji, Agencja Rynku Rolnego. Początek debaty poświęcony był omówieniu aktualnej kondycji polskiej branży mięsnej na tle krajów Unii. Następnie rozważano, jak polski rząd może wesprzeć branżę i czy jest to w obecnej sytuacji gospodarczej Europy konieczne. Pozwoliło to rozważyć przez uczestników szersze zagadnienie, jakim jest porozumienie TTiP, a także możliwość utrzymania moratorium na używanie pasz GMO w Polsce, z perspektywy interesów przemysłu mięsnego. Dalszą część panelu poświęcono analizie możliwości polskich firm pod kątem zdobywania nowych rynków zbytu oraz konsolidacji przedsiębiorstw, jako szansy na skuteczne konkurowanie na globalnych rynkach. Na koniec debaty zaproszeni goście zastanawiali się, jak ożywić konsumpcję mięsa w kraju.

II panel został zatytułowany „Przemysł mleczarski w dobie globalizacji”. Dyskusję moderował Jakub Olipra, Ekonomista w Departamencie Analiz Makroekonomicznych, Credit Agricole Bank Polska S.A., zaś w panelu wzięli udział: Jan Dąbrowski, Prezes, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu; Ewa Domańska – Naczelnik Wydziału Produkcji Zwierzęcej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Leszek Hądzlik, Prezydent Federacji, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka; Marta Skrzypczyk, Koordynatorka Zespołu Analityków Sektora Rolno-Spożywczego, Bank Zachodni WBK S.A.; Andrzej Soroka, Dyrektor Handlowy, Polmlek Sp. z o.o.; Stanisław Wieczorek, Wiceprezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich; Andrzej Wojciechowicz, Założyciel FMCG Business Consulting. W pierwszej kolejności zaproszeni goście starali się nakreślić, jak obecnie wygląda sytuacja branży mleczarskiej rok po uwolnieniu unijnego rynku mleka. Stanowiło to wstęp do analizy możliwości ekspansji zagranicznej polskich produktów mleczarskich, zarówno na rynki europejskie, jak i dalsze. W drugiej części dyskusji eksperci odnieśli się również do możliwości konsolidacji polskich firm na rynku mleka oraz możliwościami wsparcia sektora przez polski rząd.

III panel zatytułowany został „Sadownictwo silna gałąź branży rolniczej”. Funkcję moderatora pełnił  Witold Boguta, Prezes Zarządu, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, zaś do panelu zaproszeni zostali: Zbigniew Chołyk, Prezes Zarządu, LubApple; prof. dr hab. Małgorzata Korbin, Dyrektor Instytutu, Instytut Ogrodnictwa; Robert Kremser, Dyrektor ds. Rozwoju, Bisnode Polska Sp. z o.o.; prof. Eberhard Makosz, Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych; Mirosław Maliszewski, Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Zarządu Związku Sadowników RP; Julian Pawlak, Prezes Zarządu, Krajowa Unia Producentów Soków; Kazimierz Porębski, Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego; dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Uczestnicy panelu w pierwszej kolejności starali się odpowiedzieć na pytanie czy Polska ma szanse utrzymać wiodącą pozycję w produkcji owoców miękkich i warzyw. Zastanawiano się także, na ile udało się zrekompensować utratę, rosyjskiego rynku, w skutek wprowadzonego dwa lata temu embarga.  Pozwoliło to odpowiedzieć na podstawowe pytanie, z perspektywy polskiego eksportu owoców i warzyw, tj. na ile Polska jest gotowa, aby zdobywać nowe rynki zbytu i czy jesteśmy w stanie spełnić wysokie wymagania, jakie stawiane są przed polskimi eksporterami. W tym kontekście poruszono istotny problem anonimowości polskiej żywności za granicą. Druga część debaty poświęcona była krajowej sytuacji w sektorze. Analizowano z jednej strony możliwości ożywienia konsumpcji w kraju, z drugiej poszukiwano potencjalnych szans dla rozwoju sadownictwa, jak np. produkcja cydru i win owocowych. Na koniec zastanawiano się nad możliwościami zacieśnienia współpracy między rolnikami a przetwórcami.

Duża ilość pytań i trudnych kwestii, poruszanych przez uczestników w trakcie Forum świadczy o sporym zainteresowaniu i wielu niejasnościach, co stanowi punkt wyjścia, dla kolejnych edycji. Więcej szczegółów dostępne będą na stronie www.agrosec2016.pl.

Forum objęte zostało Patronatem Honorowym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencję Rynku Rolnego, Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego, Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców, Związek Sadowników RP, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Stowarzyszenie Krajowej Unii Producentów Soków, Związek Polskie Mięso, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, Inspekcje Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Instytut Ogrodnictwa, Polską Organizację Handlu i Dystrybucji.

Redakcja AgroNews, fot. ECB

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,174FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,520ObserwującyObserwuj
5,420SubskrybującySubskrybuj

Solidne wyniki finansowe Grupy Azoty pomimo pandemii

Grupa Azoty odnotowała w 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynoszące 10,5 mld zł i wynik EBITDA w wysokości 1,3 mld zł, osiągając marżę...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE