Plan pracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej na 2022 rok

Przełom roku, to czas nie tylko na podsumowanie i zamknięcie tego, co było, ale jednocześnie – to czas „nowego otwarcia”, snucia planów dalszego działania na bliższą lub dalszą przyszłość. Tak też jest w przypadku wielkopolskiego samorządu rolniczego, który swój plan pracy przyjął razem z uchwałą budżetową na 2022 rok. Przybliżmy zatem ważniejsze aspekty planu pracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej na przyszły rok.

Plan pracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej na 2022 rok
Plan pracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej na 2022 rok

Zadania Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Wielkopolska Izba Rolnicza funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027 z późn. zm.) oraz zgodnie ze Statutem, uchwalonym przez jej Walne Zgromadzenie.

Plan pracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej na 2022 rok, będzie kontynuacją działań podjętych w latach poprzednich, a podstawą jego konstrukcji są: zapisy art. 5 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych (19 zadań ustawowych) i § 11 Statutu Wielkopolskiej Izby Rolniczej (4 zadania statutowe), uchwały Walnych Zgromadzeń i Zarządu WIR oraz bieżąca analiza problemów rolników – ustawowych członków Izby.

Priorytetowymi zagadnieniami dla merytorycznej pracy Izby na 2022 rok będą:

– współpraca z ośrodkami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami okołorolniczymi,

– rozszerzenie współpracy z rolniczymi związkami zawodowymi i branżowymi, w tym dążenie do stworzenia Wielkopolskiego Forum Organizacji Rolniczych,

– współpraca z sołtysami i stowarzyszeniami sołtysów,

– współpraca z kołami gospodyń i stowarzyszeniami kobiet działającymi na wsi,

– dążenie do podpisania porozumień o współpracy z samorządami powiatowymi województwa wielkopolskiego,

– pogłębianie współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych przed szkodami spowodowanymi zwierzyną łowną oraz regulacji populacji zwierząt (opiniowanie rocznych planów łowieckich, udział w inwentaryzacji zwierząt, prace nad dzierżawą obwodów łowieckich w województwie),

– współpraca z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie ograniczeń populacji zwierząt, które wyrządzają szkody w uprawach, a nie są wpisane na listę gatunków zwierząt łownych,

– nawiązanie współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a w szczególności Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Zarządami Zlewni w Gorzowie Wlkp., Kaliszu, Kole, Poznaniu, Sieradzu, Lesznie i Pile,

– działania na rzecz poprawy skuteczności melioracji wodnych,

– organizacja kolejnego cyklu Wielkopolskich Forów Rolniczych oraz spotkań integracyjnych, takich jak: „Śniadanie Wielkanocne” i „Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich”, w formie dostosowanej do bieżących warunków pandemicznych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,

– realizacja projektów rozpoczętych w latach ubiegłych oraz sięganie po środki zewnętrzne z grantów i projektów takich jak KSOW, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Fundusze Promocyjne produktów rolno-spożywczych i inne,

– rozwijanie współpracy zagranicznej,

– propagowanie zasad BHP w rolnictwie, w tym zakresie współpraca z PIP i KRUS oraz współorganizacja konkursów i szkoleń,

– kontynuacja współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”,

– dążenie do ujednolicenia oraz uproszczenia zasad korzystania przez rolników z odstępstwa rolnego,

– tworzenie listy gospodarstw prowadzących sprzedaż bezpośrednią, pomoc w zakresie rejestracji i działania informacyjne,

– współpraca z Krajową i Regionalną Siecią Dziedzictwa Kulinarnego,

– podnoszenie świadomości społeczności nie tylko wiejskiej, ale także miejskiej w zakresie patriotyzmu zaopatrywania się w produkty, towary itd., szczególnie pochodzące z rolnictwa wytworzone w Wielkopolsce i Polsce,

– rozwój sieci agroturystycznej,

– rozwijanie współpracy ze szkołami rolniczymi i realizacja zawartych w 2021 roku porozumień,

– rozwijanie działalności szkoleniowej i usługowej poprzez Spółkę ROL-WIR,

– współpraca z mediami oraz redakcjami wydawnictw branży rolniczej,

– rozwój komunikowania się poprzez Internet, pocztę elektroniczną, portale branżowe i społecznościowe.

Ponadto Izba będzie się zajmować:

– krzewieniem i pielęgnowaniem wielkopolskiej kultury ludowej,

– kultywowaniem historii i tradycji wielkopolskiego folkloru,

– upowszechnianiem wiedzy o postawach patriotycznych i społecznych postaci związanych z wielkopolskim folklorem, ludowością i rolnictwem,

– jednoczeniem środowiska rolniczego dla harmonijnego rozwoju społeczności lokalnych na terenach wiejskich.

Sposób realizacji zadań WIR

Zadania te będą realizowane m.in. poprzez takie działania, jak:

– organizacja, uczestnictwo i popularyzacja spotkań, konferencji, obchodów uroczystości i innych wydarzeń związanych z tradycją, kulturą i folklorem wielkopolskiej wsi,

– promocja, organizacja i uczestnictwo w inicjatywach służących wymianie doświadczeń i poszerzaniu wiedzy w sprawach dotyczących rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i produkcji rolnej.

Priorytetowe działania Izby w dalszym ciągu będą skupiały się na: analizie sytuacji na rynkach rolnych, zmianach prawnych w otoczeniu rolnictwa, Nowym Zielonym Ładzie i Krajowym Planie Strategicznym, zagrożeniu powodowanym przez rozprzestrzenianie się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), ptasiej grypy oraz sprawach związanych z realizacją nowego Prawa Wodnego, w szczególności nad programem azotanowym. Nadal będziemy się skupiać nad przepisami Prawa Łowieckiego i innymi przepisami dotyczącymi rolnictwa i obszarów wiejskich, jak choćby planowanego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, którego ewentualne uchwalenie z pewnością oddziaływać będzie na rozwój obszarów wiejskich.

Tradycyjnie rok chcielibyśmy rozpocząć od realizacji cyklu Wielkopolskich Forów Rolniczych. Będzie to już XV edycja tych forów, których pomysłodawcą i głównym organizatorem jest od lat Wielkopolska Izba Rolnicza. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju, fora zostaną przeprowadzone w formie hybrydowej – udział na miejscu lub połączenie on-line. Zapowiedź forów znajdziesz tutaj

Szczególną uwagę w Nowym Roku chcemy przyłożyć do rozwoju współpracy ze szkołami, które kształcą w kierunkach rolniczych wielu przyszłych członków Izby. Współpraca ta dotyczy edukacji, pokazów praktycznych, udziału w targach, organizacji wspólnych inicjatyw: konkursów, szkoleń, itd. Aby współpraca była formalna, Zarząd podjął inicjatywę podpisywania umów współpracy. Do końca 2021 roku sfinalizowano 30 takich dokumentów: umowę współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz 29 umów ze szkołami średnimi. Wśród pomysłów działań na 2022 rok należy wymienić:

– przekazywanie szkołom biuletynu WIR oraz innych wydawnictw do szkolnej biblioteki,

– przeprowadzenie w szkołach lekcji pokazowych, podczas których będziemy przekazywać informacje o Izbie i jej działalności,

– wsparcie szkół w zakupie materiałów i pomocy dydaktycznych,

– działania edukacyjne, uczestnictwo uczniów w szkoleniach chemizacyjnych, w Forach Rolniczych i innych spotkaniach tematycznych i branżowych organizowanych przez WIR,

– docieranie z informacją poprzez uczniów do gospodarstw rolnych,

– upowszechnianie i promocję zasad BHP wśród uczniów,

– uczestnictwo zainteresowanych szkół w organizowanych przez WIR wydarzeniach plenerowych i imprezach promocyjnych, typu „Nasze Regionalne Bogactwo na Stoły”, zarówno w charakterze gości, jak i wolontariuszy w celu nabywania umiejętności i doświadczeń przy obsłudze danej imprezy,

– fundowanie nagród dla uczniów w konkursach szkolnych i olimpiadach wiedzy rolniczej,

– współorganizacja wydarzeń tematycznych, targów, konkursów, itp. na terenie danej szkoły.

Ponadto w 2022 roku planowane jest:

– zaangażowanie w projekty unijne, na które będą realizowane nabory,

– zacieśnienie współpracy z izbami rolniczymi w kraju,

– propagowanie nowych technologii, poprzez organizowanie pokazów polowych oraz wydarzeń branżowych, typu: Święto Ogórka, Święto Buraczka, Święto Pieczarki, Święto Soi, pikników promocyjnych i innych.

Budżet WIR na 2022 rok

Jako podstawę finansową do realizacji niniejszego planu pracy przyjęto kwotę 2.625.00,00 zł, odpowiadającą 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Założenia te przyjęto w oparciu o dane dotyczące poboru podatku rolnego w gminach województwa wielkopolskiego w 2021 r. oraz przewidywania na 2022 r. Wysokość odpisu ulega pewnym zmianom ze względu na ulgi, zwolnienia czy zaległości w płaceniu podatku, a także przekwalifikowania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne. Do tej kwoty należy dodać zaoszczędzone środki, które zostaną przeniesione z roku poprzedniego, odsetki bankowe oraz wpływy z różnych dochodów uzyskanych przez WIR, które szacunkowo mogą wynieść 1.801.000,00 zł. Po stronie przychodów należy uwzględnić dodatkowo środki przewidywane na refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji projektów grantowych w kwocie 862.700,00 zł. Razem przychody WIR na 2022 rok zamkną się kwotą 5.288.700,00 zł.

Podsumowanie

Zgodnie z zapisami ustawowymi, Izby Rolnicze mają możliwość współdecydowania lub wyrażania opinii w wielu kwestiach dotyczących rolnictwa. Do istotnych uprawnień należy zaliczyć występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów.

Wielkopolska Izba Rolnicza współdziała z organami administracji rządowej, w tym Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, jak i samorządowej, w tym Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, z 226 gminami i 35 powiatami powiatowymi województwa wielkopolskiego, z sołtysami, z regionalnymi oddziałami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz instytutami naukowymi i fundacjami. Kontynuowana i rozwijana będzie współpraca z izbami rolniczymi i innymi europejskimi organizacjami rolniczymi.

Ważnym elementem działalności Izby jest dbanie o partnerskie stosunki ze wszystkimi organizacjami działającymi w otoczeniu i na rzecz rolnictwa, takimi jak: społeczno-zawodowe organizacje rolników, rolnicze związki zawodowe, stowarzyszenia, zrzeszenia, lokalne grupy działania, branżowe organizacje producentów rolnych. Kontynuowany będzie dialog i wypracowywanie wspólnego stanowiska w sprawach istotnych dla krajowego i wielkopolskiego rolnictwa.

Wielkopolska Izba Rolnicza nadal prowadzić będzie swoją działalność informacyjną i wydawniczą. Będziemy również współpracować z mediami, zwłaszcza z prasą lokalną, by za ich pomocą poruszać problemy rolnictwa i organizować różnorodne akcje informacyjne, zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem naszych członków. Zarządowi Izby szczególnie zależy na tym, aby informacja dotarła jak najbliżej rolnika. W tym celu duży nacisk będzie przykładany do przekazywania informacji delegatom do Rad Powiatowych oraz sołtysom, by tą drogą dotarły do jak największej grupy rolników.

Zarząd i Dyrekcja WIR będą czynić starania o pozyskanie dodatkowych środków na działalność statutową WIR, w miarę pojawiających się możliwości, zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych.

Planowane zadania Wielkopolskiej Izby Rolniczej na 2022 rok służyć będą rozwiązywaniu problemów i słabości społeczności wiejskiej, wśród których najważniejsze to: niskie dochody z działalności rolniczej, brak odpowiednich kwalifikacji, brak możliwości przekwalifikowania się lub podjęcia dodatkowej pracy poza rolnictwem, niski poziom samoorganizacji rolników i integracji środowiska wiejskiego, słabe powiązanie producentów rolnych z przemysłem rolno-spożywczym, brak stabilnego i uporządkowanego rynku rolnego, ograniczone możliwości powiększania gospodarstw rolnych, niedostosowanie prawa, brak stabilności przepisów prawnych lub różne ich interpretowanie oraz funkcjonowanie szkodliwych przepisów dla procesów restrukturyzacji rolnictwa.

Choć do zadań izb rolniczych nie należy pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku występowania klęsk żywiołowych, to członkowie rad powiatowych starają się we własnym zakresie ją organizować. W tym celu organizowane są zbiórki płodów rolnych, pasz i materiału siewnego, który pozwoli przetrwać rolnikom najgorszy czas. W tym temacie WIR współpracuje zarówno z izbami z innych województw, jak i z samorządem terytorialnym.

WIR: to był trudny rok dla rolnictwa!

Zadania Wielkopolskiej Izby Rolniczej realizowane będą przez 393 Delegatów, działających w 31 Radach Powiatowych, 62-osobowe Walne Zgromadzenie, 5-osobowy Zarząd Izby oraz pracowników biura wojewódzkiego i kierowników biur powiatowych, zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną Izby. Zakłada się, że w 2022 r. odbędą się: 4 posiedzenia Walnego Zgromadzenia oraz po 4 posiedzenia Rad Powiatowych. Ponadto ze względu na podejmowane przez Izbę działania i bieżące zapotrzebowanie odbędą się posiedzenia: Komisji Koordynacyjnej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji ds. Kobiet i Rodziny oraz narady pracowników.

Realizacja ujętych w „Planie pracy” zadań uzależniona będzie od aktualnego zapotrzebowania rolników oraz możliwości budżetowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej, stąd może ulegać odpowiedniej adaptacji i dostosowaniu do aktualnych potrzeb, warunków i możliwości finansowych.

Ważnym aspektem realizacji planu pracy WIR w roku 2022 będzie jego elastyczność oraz dostosowanie realizacji zadań do warunków pandemicznych. W szczególności dotyczyć to będzie wydarzeń plenerowych, organizowanych przez WIR. Od 2020 r. Izba ma także wdrożone procedury do pracy w trybie zdalnym oraz do elektronicznego obiegu dokumentów.

Źródło:WIR Grzegorz Wysocki

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Wstępne podsumowanie dwóch naborów z PROW 2014 – 2020

O przyznanie pomocy na inwestycje podnoszące jakość drzewostanu można się było starać do 29 lipca 2022 r., a 1 sierpnia 2022 r. był ostatnim...
12,518FaniLubię
4,343ObserwującyObserwuj
4,621ObserwującyObserwuj
4,190SubskrybującySubskrybuj

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE