Rusza pomoc suszowa. Od dziś można składać wnioski

Rusza pomoc suszowa. Od dziś rolnicy, których straty suszowe w uprawach przekroczyły 70 proc., mogą składać wnioski o pomoc do ARiMR.

pomoc suszowa, susza, minister rolnictwa, pomoc dla rolników, ARiMR,

ARiMR będzie przyjmowała dokumenty od 14 do 28 września.

Rusza pomoc suszowa. 1000 zł do ha

Stawka pomocy wynosi 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi objęły co najmniej 70 proc. danej uprawy.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o pomoc rolnik musi dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

Formularz wniosku jest od dziś dostępny na stronie internetowej Agencji – w zakładce Susza – pomoc klęskowa.

Pomoc będzie udzielana:
  • poza formułą pomocy de minimis, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo
  • w ramach formuły pomocy de minimis, w przypadku gdy powyższe szkody będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

Wysokość pomocy dla poszczególnych producentów rolnych będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi objęły co najmniej 70 proc. danej uprawy oraz stawki pomocy.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50 proc. dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym rolnej.

Będzie też wsparcie dla mniej poszkodowanych

Pomoc otrzymają także rolnicy, w których gospodarstwach tegoroczna susza lub powódź spowodowały straty w uprawach między 30 a 70 proc. Wnioski o wsparcie będzie można składać w biurach powiatowych ARiMR od 26 września do 17 października 2018 r. Do wniosku należy dołączyć m.in. protokół z oszacowania strat. Wysokość pomocy wyniesie 500 zł/ha.

Redakcja AgroNews, na podst. ARiMR, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here