Rola rolnictwa w gospodarce zmiejsza się

Pogorszyła się wydajność pracy w rolnictwie.


W analizowanym okresie następuje systematyczne, aczkolwiek umiarkowane zmniejszanie się roli, jaką rolnictwo odgrywa w gospodarce narodowej:

• udział rolnictwa w tworzeniu produktu globalnego w dwóch ostatnich analizowanych latach spadł poniżej 4%, a w tworzeniu produktu krajowego brutto zbliża się do około 3%,
• udział rolnictwa w posiadaniu produkcyjnego majątku trwałego spadł z ponad 8% w 2002 roku do poniżej 6% w roku 2010,
• daleko mniejszy pozostaje udział rolnictwa w odtwarzaniu i powiększaniu tego majątku (nakłady inwestycyjne), kształtuje się bowiem poniżej 2%, co nieuchronnie powodować będzie zmniejszanie się roli rolnictwa jako posiadacza majątku trwałego w gospodarce narodowej,
• sektor rolny w Polsce jest nadal miejscem pracy dla prawie 15% ogółu pracujących,
• łączna analiza zasobów pracy oraz zasobów majątku trwałego i udziału rolnictwa w tworzeniu produktu globalnego i produktu krajowego brutto dowodzi niewielkiej poprawy produktywności majątku trwałego w rolnictwie względem gospodarki narodowej jako całości (produktywność mierzona produktem globalnym wzrosła z poziomu 60 do 64%, a PKB z 49 do 56% średniego poziomu w gospodarce), natomiast nie uległa poprawie lub nawet nieco pogorszyła się wydajność pracy w rolnictwie względem całej gospodarki narodowej i nadal pozostaje około czterokrotnie niższa.


Wnioski odnośnie do sektora jako całości w 2010 roku pozostają zatem podobne jak w roku 2002 i dowodzą nadal występującej wadliwości strukturalnej rolnictwa i konieczności dostosowań w relacjach między czynnikami produkcji, a przede wszystkim są dowodem konieczności ograniczania zasobów pracy oraz unowocześniania majątku trwałego w warunkach zmniejszania jego zasobów.

Źródło: Raport „Polska wieś 2012”, fot.: sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here